Taşıma Faturası Düzenleyerek Ve Fiilen Taşıma İşini Yapmaksızın Uluslararası Taşımacılık Yapan Bir Firmaya Yapılan Organizasyonluk-aracılık Faaliyeti Katma Değer Vergisinden İstisna Olup Bu İşler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Katma D

Taşıma Faturası Düzenleyerek Ve Fiilen Taşıma İşini Yapmaksızın Uluslararası Taşımacılık Yapan Bir Firmaya Yapılan Organizasyonluk-aracılık Faaliyeti Katma Değer Vergisinden İstisna Olup Bu İşler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Katma Dkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Taşıma Faturası Düzenleyerek Ve Fiilen Taşıma İşini Yapmaksızın Uluslararası Taşımacılık Yapan Bir Firmaya Yapılan Organizasyonluk-aracılık Faaliyeti Katma Değer Vergisinden İstisna Olup Bu İşler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Katma D 

T.C.

maliye bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.54/5414-449

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU:

……….  valiligine

(Defterdarlık: Vasıtah Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ   : a) 08.08.2003 tarih ve 645 sayılı yazımız.

  • b) 19.09.2003 tarih ve 38443 sayılı yazımız.
  • c) 26.04.2004 tarih ve 304 sayılı yazınız.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınız ve eklerinde,

İliniz ……… Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ……. İnşaat Petrol ve Tüketim Maddeleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin muhtelif firma ve şahıslara ait uluslararası taşımacılığı konu edilen emtiaları uluslararası taşımacılık yapan …….Kargo adına teslim aldığı, teslim alınan emtiaların …..in Türkiye yetkilisi olan ……Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerinden ……….. Tic. A.Ş.”ne teslim ettiği,

-Teslim edilen bu eşyalara araç tahsisi ve navlun ücretlerinin …..’in yetki ve uhdesinde olduğu, ara taşımacılık işlerinin tamamının ….. tarafından yapıldığı,

-Ayrıca, …..’in uluslararası bir tasıma zinciri olduğu, …………. Turizm’in de bu zincirin ilk bağlantısı olarak müşterilere ….. taşımacılığın tanıtımını yapıp talep olması halinde taşınacak emtiaya göre fiyat verildiğini, verilen bu fiyatın uygun olması halinde müşteriye ait uluslararası taşımacılığa konu emtia ve belgelerin … firmasının acentesi sıfatı ile teslim alınıp taşıma bedelinin müşteriden tahsil edildiği, şirket tarafından tahsil edilen belge karşılığı fatura düzenlenip müşteriye verildiğini, teslim alınan bu emtialar …..’çe kendine bağlı taşıma araçları ile alınıp ………………. toplama merkezine getirildiğini, burada gideceği ülkeye tasnif edildiğini , …. Şirketine de yapmış olduğu hizmetten dolayı komisyon faturası(yurt dışı hizmet bedeli olarak) düzenlendiği,

Belirtilerek ….. Turizminin yaptığı söz konusu taşımacılık işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

Öte yandan, “…….. Uluslararası Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi Bayilik Sözleşmesinin”, “Bayilik Hizmet Bedeli ve Ödemeler” başlıklı (6.1.) maddesinde, “…….. ile bayii arasında imzalanmış müşteri sözleşmesi kapsamında bulunan fiyat listesi kargo taşıma fiyat listesini de içermektedir. Bu fiyat listesi …… tarafından bayiye uygulanacak kargo taşıma hizmet satış bedelidir. Bayi bu fiyatların üzerinde kendi belirleyeceği bir fiyatla müşterisine hizmeti satma hakkına sahiptir. Bayi kendi müşterisine uygulayacağı fiyatta tamamen serbesttir. Bayinin uyguladığı fiyat ile ……..’in bayiye uyguladığı fiyat listesinin arasındaki fark bayinin kazancı olacaktır. Bu nedenle bayi topladığı kargolarda ……..’ten hiçbir nam ve isim altında bir bedel talep etmeyecektir.” “Bayinin Ödemeleri” başlıklı 6.3. maddesinde de, “……. bayisine her ayın 15 ile 30. günleri müşteri sözlesmesinde bulunan fiyat listesi esas olmak üzere gönderdigi kargolar icin fatura keser. Bayi kendine kesilen fatura bedelini kesilen isbu fatura tarihinden itibaren 30 gün vadeli firma çeki ile ödemeyi yapar.” denilmektedir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak politikasi/”>yayınlanan 24.12.1984 gün ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demir yolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Söz konusu istisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de son bulan ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma isleri girmektedir.

11 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Taşımacılık İstisnası” başlıklı (D/2) bölümünde, istisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmamın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden her iki faaliyetin de vergiye tabi olmayacağı. ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde bu islerin vergiye tabi olacağı belirtilmektedir.

Buna göre….. Turizm İnşaat Petrol ve Tüketim Maddeleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin müşterilerine taşıma faturası düzenleyerek ve fiilen taşıma isini yapmaksızın uluslararası taşımacılık yapan bir firmaya yaptığı organizasyonluk-aracılık faaliyeti Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olup bu işler nedeniyle yüklendiği ve indirim konusu yapamadığı katma değer vergisinin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve durumun dilekçesine cevaben adı geçen mükellef de duyurulması hususunda gereğini rica ederim.  

Özelge:Taşıma Faturası Düzenleyerek Ve Fiilen Taşıma İşini Yapmaksızın Uluslararası Taşımacılık Yapan Bir Firmaya Yapılan Organizasyonluk-aracılık Faaliyeti Katma Değer Vergisinden İstisna Olup Bu İşler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Katma D

25.06.2004

B.07.0.GEL.0.54/5414-449

Top
Menu