Engellerin Kullanımına Mahsus Üretilen Engelsiz Tuvalet Ve Bebek Bakım Kabini Teslimininde İstisna Uygulaması Hk.

Engellerin Kullanımına Mahsus Üretilen Engelsiz Tuvalet Ve Bebek Bakım Kabini Teslimininde İstisna Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010.01-2179

08/09/2014

Konu

:

Engellerin kullanımına mahsus üretilen engelsiz tuvalet ve bebek bakım kabini teslimininde istisna uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her türlü engellinin kullanımı amacıyla fason olarak “engelsiz tuvalet ve bebek bakım kabini” imalatı işi ile iştigal ettiğiniz, bu ürünleri başta belediyeler olmak üzere çeşitli kurumlara ve engellilere sattığınızı belirterek, söz konusu ürünün tesliminin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda görüş sorulmaktadır.

            3065 sayılı  KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            -17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-1.1.)  bölümünde,

            “Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

            İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.”

            açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, firmanız tarafından “engelsiz tuvalet ve bebek bakım kabini” teslimi Kanunun 17/4-s maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Engellerin Kullanımına Mahsus Üretilen Engelsiz Tuvalet Ve Bebek Bakım Kabini Teslimininde İstisna Uygulaması Hk.

08.09.2014

39044742-010.01-2179

Top
Menu