Kdv Oranı Hk.

Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

16700543-130-18

14/04/2014

Konu

:

KDV Oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, okul öğrencilerini veliler ile anlaşarak okula götürüp ders bitiminde alıp evlerine bıraktığınızı, taşıma ücretlerini 4-9 aylık peşin aldığınızı, hizmeti aylık yaptığınızdan her aya isabet eden miktar üzerinden aylık fatura düzenlediğinizi belirterek kestiğiniz faturalarda uygulanması gereken KDV oranı ile aylık fatura düzenlemenizin mevzuata uygun olup olmadığı hususlarında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             – 10 uncu maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana geldiği,

             – 20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ve yahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

            hükümlerine yer verilmiştir.

             Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için KDV oranı %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Konuya ilişkin olarak, 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “Oran” başlıklı 5 inci bölümünün 5.3. alt bölümünde; “Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümünün 15 inci sırası “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,” şeklindedir.

            Bu sırada sayılan mevzuat kapsamındaki öğrenci hazırlık kursları, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, sürücü kursları ve özel eğitime muhtaç olanlara verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde de %8 oranında KDV uygulanacaktır.

             Diğer taraftan, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenlediği faturalarda “öğrenci taşıma servis hizmeti” ibaresinin yer alması halinde alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmete de %8 oranında KDV uygulanacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

            Buna göre, okul öğrencilerine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında okul servis hizmeti vermeniz ve okul idaresi veya öğrenciler adına düzenlenen faturalarda “öğrenci taşıma servis hizmeti” ibaresinin yer alması halinde, yapılan bu hizmete % 8 oranında KDV uygulanması gerekmekte olup, vergiyi doğuran olay kısım kısım hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceğinden, faturanın hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

            Ancak, birden fazla vergilendirme döneminde devam eden işlerde her bir vergilendirme dönemi itibariyle hizmet ifa edilmiş olacağından söz konusu hizmete ait faturalar en geç aylık dönemler itibariyle düzenlenecektir.

            Ayrıca, söz konusu hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri vesikaların düzenlenmesi halinde vergiyi doğuran olay, KDV Kanununun 10/b maddesi uyarıca faturanın düzenlenmesi anında meydana geleceğinden faturada gösterilen bedel üzerinden hesaplanan verginin faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Oranı Hk.

14.04.2014

16700543-130-18

 

Top
Menu