Toptancı Halinde Bulunan İşyeri Vasıtasıyla Temin Edilen Taze Meyve Ve Sebzenin, Kdv Mükelleflerine Satışında Uygulanacak Kdv Oranı

Toptancı Halinde Bulunan İşyeri Vasıtasıyla Temin Edilen Taze Meyve Ve Sebzenin, Kdv Mükelleflerine Satışında Uygulanacak Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[28-2013]-121

13/08/2013

Konu

:

Toptancı halinde bulunan işyeri vasıtasıyla temin edilen taze meyve ve sebzenin, KDV mükelleflerine satışında uygulanacak KDV oranı

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde; perakende sektöründe faaliyette bulunan firmanızın Antalya ilindeki toptancı halinde kiraladığı işyerinde halden satın aldığınız taze sebze ve meyvelerin paketlenmesi ve depolanması işlerinin yapıldığı ancak satış faaliyetiniz olmadığından bahisle, işyeri kiraladığınız toptancı halinden ya da bildirime tabi tutarak başka ildeki bir halden satın aldığınız taze sebze ve meyveleri, Türkiye genelindeki mağazalarınızdan gerçek usulde vergilenen KDV mükelleflerine satışınızda uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

                KDV Kanununun 28 inci maddesinde, “Katma değer vergisi oranı vergiye tabi her bir işlem için % 10 dur. Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya, % 1 e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

                KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

                KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırası uyarınca ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamülleri hariç ) teslimleri % 1, aynı Kararnameye ekli II sayılı listenin A/5 ve 6 ncı sıralarına göre de taze sebze ve meyve teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

                Konu ile ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde, toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükelleflerin, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabildikleri ifade edilerek toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, toptancı hallerinden temin ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bu ünitelerden gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan teslimlerde % 1, diğer teslimlerde ise % 8 KDV oranının uygulanacağı açıklanmıştır.

                Öte yandan, toptancı hallerinin hukuki yapısının belirlendiği 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, “Belediye toptancı hallerindeki işyerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilir. Ancak satılan işyeri sayısı, o haldeki toplam işyeri sayısının yüzde ellisini geçemez. Bu maddenin altıncı fıkrasındaki eylemlerin tespiti halinde satış işlemlerinin iptal edilip işyerlerinin geri alınacağına ilişkin olarak tapu kütüğüne şerh konulur ve bu şartların gerçekleşmesi durumunda taşınmazlar geri alınır. İşyerlerinin kiralanması veya satılması 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kira süresi en fazla on yıldır.” hükmüne yer verilmiştir.

                Bu çerçevede, firmanız tarafından toptancı halinde kiralanan işyerinde, sadece halden satın alınan taze sebze ve meyvelerin paketlenmesi ve depolanması işlerinin yapılması faaliyetinin; 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırasında yer alan “ilgili mevzuatı uyarınca toptancı hallerinde faaliyette bulunulması” ibaresi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu işyerinde herhangi bir satış işleminin olmaması bu durumu değiştirmemektedir.

                Buna göre, gerek faaliyette bulunduğunuz toptancı halindeki firmalardan gerekse başka illerde yer alan toptancı hallerinde faaliyet gösteren firmalardan temin edilen taze sebze ve meyvelerin, Türkiye genelindeki mağazalarınızda gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine tesliminde % 1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Toptancı Halinde Bulunan İşyeri Vasıtasıyla Temin Edilen Taze Meyve Ve Sebzenin, Kdv Mükelleflerine Satışında Uygulanacak Kdv Oranı

13.08.2013

64597866-130[28-2013]-121

Top
Menu