Tübitak Tarafından “1007 Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” Kapsamında Yapılan Destek Ödemelerinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı

Tübitak Tarafından “1007 Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” Kapsamında Yapılan Destek Ödemelerinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tübitak Tarafından

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[KDV2/2/İ/1/2016/41]-471282

27.11.2017

Konu

:

TÜBİTAK tarafından “1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” kapsamında yapılan destek ödemelerinin KDV’ye tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, TÜBİTAK tarafından “1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” kapsamında yapılan destek ödemelerinin KDV’ye tabi olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

-1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-13/f maddesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

hükme bağlanmıştır.  

Söz konusu projelere ilişkin olarak yapılan Proje Destekleme Sözleşmesinin incelenmesinden;

-Projenin TÜBİTAK tarafından finanse edileceği ve ulusal güvenlikle ilgili kurumların proje yürütücüsüne karşı herhangi bir mali sorumluluğunun bulunmadığı, 

-Sözleşme kapsamında yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eser,…ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki hakların TÜBİTAK’a ait olduğu, 

-Sözleşme kapsamında geliştirilen nihai ürün/ürünlerin mülkiyetinin Kabul Belgesinin imzalanması ve Proje Sözleşmesinde belirtilen Sonuç Raporunun TÜBİTAK tarafından uygun bulunması ile TÜBİTAK’a geçeceği, 

-TÜBİTAK’ın onayı alınmadan projenin amaç, kapsam ve yönteminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı, 

-Sözleşmenin tek taraflı fesih hakkının sadece TÜBİTAK’a verildiği, 

-TÜBİTAK tarafından desteklenen maliyet kalemleri içerisinde yer alan bileşenlerin temininden doğacak KDV tutarlarının TÜBİTAK tarafından karşılanacağı,

dolayısıyla projenin her aşamasında karar veren/onay makamının TÜBİTAK olduğu ve projenin sonuçlandırılması ile ortaya çıkacak nihai ürün üzerindeki mülkiyet hakkı dahil, her türlü tasarruf hakkının da TÜBİTAK’a ait olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, kamu kurumlarının Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanarak TÜBİTAK’a teslim edilen projelerin bu Kuruma teslimi ve ifası KDV’ye tabi bulunmakta olup; işleme ait faturanın proje yürütücüsü Kurumunuz tarafından doğrudan TÜBİTAK’a düzenlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, KDV Kanununun 13/f maddesinde istisnadan yararlanacak olan kuruluşlar sayılmış olup; bu kuruluşlar arasında yer almayan TÜBİTAK’a yapılacak proje teslim ve ifaları, söz konusu projeler uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olsa dahi KDV istisnasından yararlanamayacak ve genel oranda KDV’ye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla proje yürütücüsü Kurumunuz tarafından TÜBİTAK’a düzenlenecek faturalarda işlemin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tübitak Tarafından “1007 Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” Kapsamında Yapılan Destek Ödemelerinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı

27.11.2017

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[KDV2/2/İ/1/2016/41]-471282

Top
Menu