Yurt Dışında Verilen Hizmetten Elde Edilen Kazançlarda Gv Ve Kdv Hk.

Yurt Dışında Verilen Hizmetten Elde Edilen Kazançlarda Gv Ve Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-87-144

30/01/2012

Konu

:

Yurt dışında verilen hizmetten elde edilen kazançlarda GV ve KDV

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  Türkiye’de yerleşik bir firmanın Libya’da müteahhitliğini üstlendiği inşaat işinde firmanızca alt taşeron olarak hizmet verileceği belirtilerek, bu işlemin ve elde edilecek kazancın vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1inci maddesinde; Gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış olup; aynı Kanunun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olduğu, anılan maddenin 4 üncü bendinde ise gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden doğan kazancın ticari kazanç sayılacağı hükme bağlanmıştır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Verginin Konusu başlıklı 1 inci maddesinde ise; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu ve kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, gerçek kişilerin elde ettiği kazanç ve iratların vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanununda, kurumların elde ettiği kazanç ve iratların vergilendirilmesi ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılıyor olduğundan; Libya’da devam eden villa ve sosyal donatı işi kapsamında alt taşeron olarak yapacağınız yurt dışı teknik hizmetten dolayı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 6/b maddesinde ise işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

             Özelge talep formunuza ekli sözleşmenin incelenmesinden, firmanızın, Libya’da, “Libya, Al Assa Villa ve Sosyal Donatı İnşaat İşi” müteahhitliğini üstlenen … İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin alt taşeronu olarak 411 adet villa ve 24 adet sosyal binanın bordür ve parke taşı yapımını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, firmanızca … İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye Libya’da verilen bordür ve parke taşı yapım hizmeti, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Türkiye’de gerçekleşen, dolayısıyla, KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamında verginin konusuna giren bir işlem değildir. Bu nedenle, söz konusu işleme ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.

            Öte yandan, yurt dışında yapıldığı için KDV nin konusuna girmeyen bu hizmetle ilgili yüklenilen KDV nin Kanunun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılması da mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Verilen Hizmetten Elde Edilen Kazançlarda Gv Ve Kdv Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-87-144

Son Yorumlananlar
Top
Menu