Zarar Tazminat Bedelinin Kdv Ye Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.

Zarar Tazminat Bedelinin Kdv Ye Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV17-111

01/11/2011

Konu

:

Zarar Tazminatında KDV

            İlgi (a) kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, … ilçesi … mevkiinde “… Otel” unvanlı tesisi … A.Ş.’den 5 yıllığına kiraladığınız ve 2010-2011 yılları turizm sezonunu pazarladığınız, ancak tesis sahibinin oteli 2010 yılının Ocak ayında satması  nedeniyle erken tahliyenizin gündeme geldiğinden bahisle adı geçen şirket ile 20/10/2009 tarihinde düzenlenen Kira Akdinin Feshi belgesindeki şartlar dahilinde erken tahliye nedeniyle tur acenteleri ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi sonucu doğan zararlarınızın tazminat olarak ödenmesinde mutabık kaldığınız, bu anlaşmaya bağlı olarak kiraladığınız tesisi 7/1/2010 tarihinde anlaşma şartlarına göre aktifinizde kayıtlı demirbaşları tesiste bırakarak erken tahliye ettiğiniz ve anlaşmaya göre;

            – demirbaş bedeli olarak 100.000 $,

            – belgesiz tesisin belgeli yapılması ve yenilenmesi karşılığı 292.000 $,

            – … acentesine ödenmek üzere 180.256 $,

            – … firmasına ödenmek üzere 258.228 $, 

            – şirketinizin erken tahliyesinden dolayı tazminat bedeli olarak 186.465 $,

             olmak üzere toplam  1.016.949 $ için 7/1/2010 tarih ve 235992 No.lu faturayı düzenlediğiniz ve bu tutarın tamamı üzerinden % 18 oranında KDV hesapladığınız belirtilerek, otelin erken tahliye edilmesinden doğan zararlarınıza ait tazminat bedelinin KDV ye tabi tutulup tutulmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde;  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış,

            – 2/1 inci maddesinde; teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya  onun  adına hareket  edenlerce, alıcıya  veya  adına hareket  edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış,

             – 4 üncü maddesinde; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerin hizmet işlemi olarak değerlendirileceği ve  bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği ifade edilmiş,

            – 20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, otelin erken tahliyesi üzerine yapılan anlaşma çerçevesinde firmanıza ait demirbaşların teslimi ile belgesiz tesisin belgeli yapılması ve yenilenmesi hizmeti genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi bulunmakta olup, bunlar karşılığında alınan bedeller üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Ancak, anlaşmaların iptal edilmesi nedeniyle tur acentelerine yapılan ödemelerin karşılığı olarak tahsil edilen tutarlar ile erken tahliyeden dolayı tahsil edilen tutarlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden bu tutarlar üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Öte yandan, KDV Kanununun 8/2 nci maddesine göre fazla ve yersiz ödenen vergilerin, aynı maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.                     

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Zarar Tazminat Bedelinin Kdv Ye Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.

01.11.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV17-111

Son Yorumlananlar
Top
Menu