(8545) Ve (3926.90.97.90.19) Gtip Numarasının Ötv’ye Tabi Olup Olmayacağıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

(8545) Ve (3926.90.97.90.19) Gtip Numarasının Ötv'ye Tabi Olup Olmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-135[17-07] – 114484

02.11.2017

Konu

:

(8545) ve (3926.90.97.90.19) GTİP numarasının ÖTV’ye tabi olup olmayacağı

     

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, Şirketiniz tarafından ithal edilen 85.45 ve 85.16 G.T.İ.P. numaralarındaki ısıtıcı rezistanslar ile 3926.90.97.90.19 G.T.İ.P. numarasındaki plastik sıkıştırma halkasının üzerinde herhangi bir değişiklik ve işlem yapılmadan yurt içindeki makine ve teçhizatınızda yedek parça olarak kullanıldığı ve ticari mal olarak satışı yapılmadığından bahisle, söz konusu malların ÖTV’ye tabi olup olmadığı ile bunların ithalatına ilişkin olarak ÖTV mükellefiyetinin tesis edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-c) maddesinde, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin ÖTV’ ye tabi olduğu; (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği belirtilmiştir.

Kanuna ekli (IV) sayılı listede 85.16 tarife pozisyonundaki “Elektrikli anında veya depolu ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler ile elektrikli ütüler hariç) ÖTV kapsamında bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu listenin dipnotunda, bu listede yer alan malların aksam ve parçalarının verginin konusuna girmediği belirtilmiştir.

Öte yandan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin temelini oluşturan Armonize Sistemle ilgili izahnamenin 85.16 tarife pozisyonuna ait açıklama notlarının (F) bölümünde;

– Gerek bu pozisyonda ve gerek tarifenin diğer pozisyonlarında yer alan elektrikle ısıtılan cihazlarda kullanılan ısıtıcı rezistanslarının hepsinin burada tarifelendirildiği (85.45 pozisyonundaki kömürden olanlar hariç),

– Bunların, içinden elektrik cereyanı geçirildiği zaman çok kızan neviden olan özel maddelerden (özel alaşımlar, silisyon karbür esaslı bileşikler, vb.) mamul olup, levha, çubuk, vb.den veya genellikle spiral şekle sokulmuş tellerden meydana geldiği,

– Telden mamul rezistansların genellikle izole edici bir mesnet üzerine (örneğin, seramikten, mikadan, plastikten veya sabun taşından (steatit)) veya yumuşak izole edici mesnet üzerine (cam lifi veya asbest) monte edildiği; bunların izole edici bir mesnet üzerine monte edilmemiş halde olanlarının, şayet ısıtıcı rezistans aksamı olduğu anlaşılabilecek şekilde muayyen uzunlukta kesilerek şekil verilmiş veya diğer tarzda şekle sokulmuş oldukları takdirde burada yer alacağı; aynı kıstasın levha ve çubuk halindeki rezistanslar için de söz konusu olduğu, bunların burada yer alabilmelerinin kullanılmaya hazır ebatta ve boyda olmalarıyla yani hazır rezistans halinde bulunmalarıyla mümkün olduğu,

Isıtıcı rezistansların, belirli bir makina ve cihazda kullanılmak amacıyla özel olarak imal edilmiş bulunsalar dahi burada yer alacağı; ancak, bunların izole edici basit mesnetlerden ve elektrik bağlantılarından ayrı bir aksam ile bileşik olanlarının, tümüyle söz konusu makine ve cihazların aksamı olarak sınıflandırıldığı (örneğin, ütüler için rezistanslı plakalar, elektrik fırınları için plakalar)

belirtilmektedir.

Ayrıca bu kısmın “Aksam ve Parçalar” ile ilgili bölümünde, aksam ve parçaların tarifelendirilmesine dair (XVI) bölümün genel açıklamalar notundaki genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu pozisyonda yer alan eşyanın aksam ve parçalarının da bu pozisyonda kaldığı belirtilmiştir.

Sözü edilen (XVI) bölümün genel açıklama notlarında, bu bölümün (I) numaralı kısmında yer alan istisnalar hariç olmak üzere, genel olarak, sadece veya esas itibariyle belirli bir makinede veya aynı pozisyona (84.79 ve 85.43 pozisyonundakiler dahil) giren bir veya birden çok makinede kullanılmaya elverişli aksam ve parçaların, ait oldukları makine ve cihazların pozisyonlarında yer aldığı, bununla beraber aşağıda sayılan aksam ve parçalar için ayrı pozisyonların açıldığı ifade edilmiş, ancak bu kuralların, kendi başlarına bu bölümün herhangi bir pozisyonunda yer almış bulunan aksam ve parçalar için uygulanamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu tür aksam ve parçaların, belirli bir makinenin aksamı olarak kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olsalar dahi kendi pozisyonlarında yer aldıkları belirtilmiş ve bu çeşit  aksam ve parçalar arasında 85.16 pozisyonundaki elektrikli ısıtıcı rezistanslar da sayılmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu  elektrikli ısıtıcı rezistanslarından,

a) İzole edici basit mesnetlerden ve elektrik bağlantılarından ayrı bir aksam ile bileşik olanları, tümüyle söz konusu makine ve cihazın aksamı olarak değerlendirilecek ve ÖTV’ ye tabi olmayacaktır. Örneğin ütüler için rezistanslı plakalar, elektrik fırınları için hazırlanmış plakalar ÖTV’ye tabi olmayacaktır.

b) İzole edici mesnet üzerine monte edilmemiş halde olan tel, levha veya çubuk halindeki rezistanslardan ısıtıcı rezistans aksamı olduğu anlaşılabilecek şekilde muayyen uzunlukta kesilerek şekil verilmiş veya diğer tarzda şekle sokulmuş olanları, ısıtıcı rezistans aksam ve parçası olarak ÖTV’ ye tabi tutulmayacaktır.

Buna göre; makine ve teçhizat için yedek parça olarak kullanılan ısıtıcı rezistanslar ancak Armonize Sistemle ilgili izahnamenin 85.16 tarife pozisyonuna ait açıklama notlarında belirtilen şartları sağlaması (dolayısıyla makine ve teçhizatın sınıflandırıldığı tarifenin aksam ve parça bölümünde sınıflandırılması) ve buna bağlı olarak yukarıdaki (a) bölümünde açıklanan nitelikleri taşıması durumunda ÖTV’ye tabi tutulmayacaktır.

Diğer taraftan, izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş olan tel, levha ve çubuk halindeki elektrikli ısıtıcı rezistanslar, belirli bir makine veya cihazda kullanılmak amacıyla özel olarak imal edilmiş olsalar dahi 87.16 G.T.İ.P numarasında sınıflandırılmakta olup, elektrikle ısıtılan cihazların imalatında veya makine ve teçhizatta yedek parça olarak kullanılan ısıtıcı rezistanslardan kullanıma hazır ebatta ve boyda olanları, yani hazır rezistans halinde bulunanları ÖTV kapsamına girmektedir.

Bununla birlikte, Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların ithalinde ÖTV, gümrük idaresince hesaplandığından, bu malların imalatçısı olmayıp sadece ithalatını yapanlar tarafından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesi ve beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, anılan Tebliğin (VI/A) bölümünde belirtildiği üzere; (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, bir ay içinde ithal ettikleri, söz konusu liste kapsamında ÖTV’ye tabi mallara ilişkin, Tebliğ ekinde (EK:2) olarak yer alan bildirim formunu, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı web adresinde hizmet veren “İnternet Vergi Dairesi” aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına göndermesi zorunludur.

Buna göre başvurunuz ekinde ibraz edilen belgelerden Gümrük İdaresince 85.16 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği anlaşılan ısıtıcı rezistanslar ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede belirtilen oranda ÖTV’ya tabi tutulacaktır. Öte yandan, 3926.90.97.90.19 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan plastik sıkıştırma halkası ile 87.45 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan ısıtıcı rezistanslar ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında bulunmadığından, bu malların ithalinde ÖTV uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:(8545) Ve (3926.90.97.90.19) Gtip Numarasının Ötv’ye Tabi Olup Olmayacağı

02.11.2017

B.07.1.GİB.4.16.16.02-135[17-07]-114484

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /(8545) Ve (3926.90.97.90.19) Gtip Numarasının Ötv’ye Tabi Olup Olmayacağı
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu