Baraj Sahasındaki Park Ve Rekreasyon Alanlarının Birlik Tarafından İşletilmesi Sonucu İktisadi İşletme Olup Olmayacağı Hk.
 

T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.02-7

06/09/2011

Konu

:

Sulama Birliğinin Vergi Mükellefiyeti

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde alınan yazınızda, 06.09.2008 tarih ve 26989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre kurulduğunuz; Niğde ili sınırları içerisinde DSİ tarafından inşa edilerek işletilmeye açılan Gebere Barajı Sulama Tesisinin DSİ ile imzalanan devir sözleşmesi gereği işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin Birliğiniz tarafından yürütüldüğü ve Gebere Barajı sahasında yer alan park ve rekreasyon tesislerinin de ayrı bir sözleşme ile Birliğinize devredildiği belirtilerek söz konusu sulama tesisleri ile park ve rekreasyon tesislerinin işletilmesinden elde edilen gelirlerin kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmelerinin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.10. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen işletmeler” başlıklı bölümünde muafiyet kapsamına giren su işletmelerinden, şebeke suyunun boru hattı ile dağıtımını yapan işletmelerin anlaşılması gerektiği, çeşitli kaplara konularak teslimi yapılan su satışlarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Birliğinizin tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle tüzel kişiliğinize bağlı oluşan iktisadi işletmelerinin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekeceğinden Gebere Barajı sahasında yer alan park ve rekreasyon alanlarının işletilmesi nedeniyle Birliğiniz bünyesinde oluşan iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

            Ancak, Birliğinizin kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (ı) bendi gereğince kurumlar vergisinden muaf tutulacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

EK :

Özelge Talep Formu

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Baraj Sahasındaki Park Ve Rekreasyon Alanlarının Birlik Tarafından İşletilmesi Sonucu İktisadi İşletme Olup Olmayacağı Hk.

06.09.2011

B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.02-7

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Baraj Sahasındaki Park Ve Rekreasyon Alanlarının Birlik Tarafından İşletilmesi Sonucu İktisadi İşletme Olup Olmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu