Eğitim Ve Öğretim Desteği İçin Tahsil Edilen Tutar İçin Bs Formu Verilip Verilmeyeceği Hk.

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

66491453-008-8

07/04/2015

Konu

:

Eğitim ve Öğretim Desteği için tahsil edilen tutar için bs formu verilip verilmeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Eğitim ve Öğretim Desteği kapsamında her bir öğrenci için düzenlenen faturalarda başlık bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı yazıldığı ayrıca ilgili öğrencinin adı soyadı yazıldığı, söz konusu fatura tutarlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödendiği, düzenlemiş olduğunuz faturaların tek tek değerlendirildiğinde Bs formu bildirim haddini aşmadığı, ancak hepsinde  Milli Eğitim Bakanlığı adı öğrenci adı ile birlikte yazıldığından, toplamın dikkate alınıp Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşü istenilmiştir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış olup, söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemler halinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamaların yer aldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin; “Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı (1.2) bölümünde;

            “1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

            1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir…” açıklamaları yer almaktadır.

            Diğer taraftan, aynı tebliğin 3.2.4. bölümüne göre bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

            Buna göre; Şirketiniz tarafından  Milli Eğitim Bakanlığından tahsil edilen ve bir ay içerisinde düzenlenen faturaların katma değer vergisi hariç toplam tutarı, 5.000 TL ve üzerinde olması halinde unvan alanına Milli Eğitim Bakanlığı yazılarak Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Ve Öğretim Desteği İçin Tahsil Edilen Tutar İçin Bs Formu Verilip Verilmeyeceği Hk.

07.04.2015

66491453-008-8

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Eğitim Ve Öğretim Desteği İçin Tahsil Edilen Tutar İçin Bs Formu Verilip Verilmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu