Tarım Satış Kooperatifleri,birlikleri Ve Tarım Kredi Kooperatifleri İle Şirket Arasında Her Türlü Bitki Sağlığının Korunması Ve Zirai Bakım Koruma Ve Tedavi Müstahzarları, İlaç Aktif Maddelerinin Temini Ve Satışına Yönelik Olarak Düzenlenecek Sözleşmelerikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarım Satış Kooperatifleri,birlikleri Ve Tarım Kredi Kooperatifleri İle Şirket Arasında Her Türlü Bitki Sağlığının Korunması Ve Zirai Bakım Koruma Ve Tedavi Müstahzarları, İlaç Aktif Maddelerinin Temini Ve Satışına Yönelik Olarak Düzenlenecek Sözleşmeleri 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-9-154                                                             16/07/2012

Konu : Tarım Satış Kooperatifleri,Birlikleri ve

Tarım Kredi Kooperatifleri ile şirket arasında

her türlü bitki sağlığının korunması ve zirai bakım

 koruma ve tedavi müstahzarları, ilaç aktif maddelerinin

temini ve satışına yönelik olarak düzenlenecek sözleşmelerin

  damga vergisine tabi olup olamadığı ile mükellefi hk.

İlgi :   … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Tarım Satış Kooperatifleri, Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Şirketiniz arasında her türlü bitki sağlığının korunması ve zirai bakım koruma ve tedavi müstahzarları, ilaç aktif maddelerinin temini ve satışı ile ilgili olarak imzalanmış olan sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi ise ilgili sözleşmenin 1 nüsha düzenlenmesi ve sözleşmede damga vergisinin eşit olarak ödeneceğinin belirtilmesi durumunda damga vergisinin beyan ve ödemesinin nasıl olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairelerini bağlamayacağı hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olduğu hükmü bulunmaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 15 numaralı fıkrasında, “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar” hükmüne yer verilerek, söz konusu kağıtlar bakımından Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerine damga vergisi muafiyeti sağlanmıştır.

Buna göre, Tarım Satış Kooperatifleri, Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Şirketiniz arasında düzenlenen bitki sağlığının korunması ve zirai bakım, koruma ve tedavi müstahzarları, ilaç aktif maddelerinin temini ve satışı ile ilgili sözleşmelerin Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması; anılan Kooperatiflerin aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/15 numaralı fıkrası uyarınca her türlü muamelelerinde düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden muaf olmasından dolayı söz konusu sözleşmelerden doğan damga vergisinin tamamının damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi konumundaki firmanız tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözleşmede damga vergisinin taraflarca eşit olarak ödeneceğine dair özel bir hüküm bulunmasının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesi uyarınca vergi uygulaması bakımından bir önemi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü

Özelge:Tarım Satış Kooperatifleri,birlikleri Ve Tarım Kredi Kooperatifleri İle Şirket Arasında Her Türlü Bitki Sağlığının Korunması Ve Zirai Bakım Koruma Ve Tedavi Müstahzarları, İlaç Aktif Maddelerinin Temini Ve Satışına Yönelik Olarak Düzenlenecek Sözleşmeleri

16.07.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-9-154

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tarım Satış Kooperatifleri,birlikleri Ve Tarım Kredi Kooperatifleri İle Şirket Arasında Her Türlü Bitki Sağlığının Korunması Ve Zirai Bakım Koruma Ve Tedavi Müstahzarları, İlaç Aktif Maddelerinin Temini Ve Satışına Yönelik Olarak Düzenlenecek Sözleşmeleri
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu