Tsk’ya Teslim Etmek Üzere Araç Tadilat Ve Ek İmalatı Yapan Firmalara Araç Tesliminde Ötv Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-ÖTV-4/2-179

10/08/2012

Konu

:

TSK’ya teslim etmek üzere araç tadilat ve ek imalatı yapan firmalara araç tesliminde ÖTV uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Savunma Sanayi Müsteşarlığının  Türk Silahlı Kuvvetleri için yaptığı … ihalesini kazanan … A.Ş.’nin, ihale şartnamesine göre tank taşıyıcı “sistem”  içinde yer alan çekicileri firmanızdan satın alacağı, bu şirketin motorlu araçlar üzerinde tadilat ve ek imalat yapmak üzere Bakanlığımızdan yazı aldığı, söz konusu sistem kapsamında anılan şirkete satılacak çekici için ÖTV uygulaması konusunda Başkanlığımızca görüş bildirilmesi talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1. maddesinin (b) bendinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı; (c) bendinde ise kayıt ve tescile tabi olmayan malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.  Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20 tarife pozisyonu alt açılımında yer alan yarı römorklar için çekiciler ÖTV kapsamına girmektedir. Römork veya yarı römorklar ise ÖTV kapsamına girmemektedir.

            ÖTV Kanununun 2/1-b maddesinde ilk iktisap ifadesi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 2/1-d maddesinde de motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu belirtilmiştir.

           Öte yandan, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (1.2.1.) bölümünün 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişen (i) bendinde, “kayıt ve tescile tabi olan araçlar” ifadesinin, kara taşıtları için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilmesi zorunlu olan araçları kapsadığı belirtilmiştir. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen araçlar ÖTV Kanunu uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar” olarak değerlendirilecektir. Bu durumda vergiyi doğuran olay, kayıt ve tescile tabi olmayan bu araçların ithali veya imal edenler tarafından tesliminde gerçekleşecektir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilecek olanların ithalinde ÖTV, ithalatçılar tarafından gümrük idaresine ödenecek; imalatçıları tarafından tesliminde ise teslim tarihini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine (2B) numaralı ÖTV beyannamesi verilmek suretiyle vergi beyan edilip ödenecektir.

            Bu konuya ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin “15.3. Taşıt Araçlarının Tadilatında Vergileme” başlıklı bölümünde, kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları halinde Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazı alarak, tadilat veya ek imalat yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmamasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

            Başvurunuzda adı geçen … ‘nin, motorlu araçların tadilatını veya bu araçlarla ilgili ek imalat yaptığını gösterir sanayi sicil belgesinin geçerli olduğu süre içinde, motorlu araçların tadilatı ve ek imalatını yaparak bunları satmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair Bakanlığımızdan yazı aldığı anlaşılmıştır.

            Buna göre;

            – Firmanızca satmak üzere ithalinde ÖTV uygulanmayan çekicinin, Bakanlığımızdan aldığı belgeyi ibraz ederek bir başka araç haline getirmek üzere iktisap eden … satışınızda ÖTV hesaplanmayacaktır.

            – Savunma Sanayi Müsteşarlığının açtığı ihalenin yüklenicisi … … A.Ş. tarafından firmanızdan satın aldığı çekicileri, üzerinde tadilat veya ek imalat yapılmak suretiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim ettiği araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilecek olması nedeniyle “kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Bu durumda,  yüklenici … A.Ş. tarafından imal edilen aracın ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alması halinde, bu aracın Savunma Sanayii Müsteşarlığına tesliminde, KDV matrahını oluşturan teslim bedeli üzerinden ÖTV hesaplanarak, 2B numaralı ÖTV beyannamesi ile anılan şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ödemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.   

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tsk’ya Teslim Etmek Üzere Araç Tadilat Ve Ek İmalatı Yapan Firmalara Araç Tesliminde Ötv Uygulaması Hk.

10.08.2012

64597866-ÖTV-4/2-179

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tsk’ya Teslim Etmek Üzere Araç Tadilat Ve Ek İmalatı Yapan Firmalara Araç Tesliminde Ötv Uygulaması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu