Vergi Kimlik Numarası Aranılmaksızın Varis Adına Ödeme Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-8-3

08/04/2010

Konu

:

Vergi Kimlik Numarası Kullanımı

İlgi dilekçenizde; Başkanlığımız … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, bankanız nezdinde 1998 yılından itibaren hesabı bulunan ve 23.10.2001 tarihinde vefat eden  …   varisi … nın vekili tarafından “Rusya Federasyonunun mevcut mevzuatı  gereğince  … nın  …   varisi olarak, müteveffanın mirasının içeriğine ve bulunduğu yöreye bağlı olmaksızın bankalarda bulunan para hesapları dahil tüm miras haklarına sahip olduğundan”  bahisle  bankanız nezdinde ki hesapta  bulunan paranın talep edildiği,

Ancak, 4358 sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulamasına ilişkin tebliğler ile  bankalarca yapılacak işlemlerde vergi kimlik numarası kullanımına ilişkin zorunluluk getirildiğinden, vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğunun getirildiği, 01.09.2001 tarihinden sonra adı geçen mudinizin hesabıyla ilgili olarak bankanız nezdinde hiçbir işlem yapmadığından sisteme vergi kimlik numarası girişinin yapılamadığını, bu nedenle vefat eden mudiniz adına vergi kimlik numarası alınamayacağından, vergi kimlik numarası aranılmaksızın varis adına ödeme yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun  8′ inci maddesinin son fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verileceği, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Vergi kimlik numarası  kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki  4358 sayılı Kanunun 2′ nci maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf  olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere  ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da  yer vermek zorundadırlar. Belirlenecek işlemlere  muhatap veya taraf olan kişiler, vergi kimlik numaraları  olmadığı takdirde, işlemlerin tamamlanmasından önce vergi kimlik numarasını almak zorundadır.

Bu  Kanuna göre vergi kimlik numarasını tespit etme, belge, hesap ve kayıtlarında göstermek  mecburiyeti kapsamına alınan kurum ve kuruluşların özel mevzuatlarında  yer alan vergi kimlik numarasının kullanımını engelleyici ve kısıtlayıcı mahiyette olan hükümler uygulanmaz.

Bu Kanunda geçen “vergi kimlik numarası” tabiri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8′ inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere verilen vergi numarasını ifade eder.

Kendilerine vergi kimlik numarası verilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler de, vergi kimlik numaralarını tespit, kayıt ve belgelerinde gösterme mecburiyeti kapsamındaki  kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptıkları veya muhatabı oldukları işlemler sırasında, vergi kimlik numaralarını doğru olarak bildirmek veya gerektiğinde bu numaraları tevsik için kendilerine verilmiş olan belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.”  hükmü yer almaktadır.

4358 sayılı Kanun’un  4′ üncü maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin olarak 19.06.2001 tarih ve (M) 24437  sayılı Resmi Gazete’de  2 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ hükümleri gereğince, bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerinde vergi kimlik numarasının tespit ve kullanımı uygulamasına 01.09.2001 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Bu kapsamda  01.09.2001 tarihinden önce yapılmış ve hüküm ifade eden işlemlerin sahibi, muhatabı veya tarafı olan kişilerin vergi kimlik numaralarının tespit ve kullanımı işlemlerinin 01.09.2001 – 31.03.2002 tarihleri arasında tamamlanması öngörülmüşse de,  Bakanlığımızca …   hitaben yazılan 28.06.2002 tarih ve … sayılı  yazının sonuç bölümünde; “Bankalar ve özel finans kurumları  2 sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel  Tebliğinde belirtilen ve uygulamanın başlangıcından önce yapılmış ve hüküm ifade eden işlemlerin sahibi, muhatabı veya tarafı olan ve vergi kimlik numarasını ibraz edemeyen müşterilerine vergi kimlik numarası ibrazına  ilişkin gerekli duyuruları  yaparak ( internet sayfalarında, ATM makinalarında, şubelerinde)  vergi kimlik numaralarının tespiti işlemlerini 01.07.2002 tarihine kadar yapacaklardır. Ancak, vergi kimlik numarasının tespitinin mümkün olmaması halinde vergi kimlik numarasının tespiti müşterinin yaptıracağı  ilk işlemde  yapılacaktır. (Vade sonlarında otomatik olarak yapılan vade yenilenmesi ve benzeri işlemler hariç) ”  açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan; anılan tebliğdeki; ” vergi kimlik numaraları tespit edilecek müşteri”  ifadesi ile hesap sahibi, sözleşme imzalayan ve işlem yapan müşteri ile daha sonra bu hesap, sözleşme ve işlemlerin lehtarı, murisi gibi işleme taraf olan kişilerle; bu işlemlerin küçükler ve kısıtlılar adına yapılması halinde küçükler ve kısıtlılar ile birlikte veli, vasi ve kayyımların; vekaletname ile işlem yapılması durumunda vekalet veren kişi ve vekilin; işlemin birden fazla kişi adına yapılması halinde işleme muhatap veya taraf olan her bir kişi kastedilmekte ve bu kişilerin vergi kimlik numarasının tespit edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 1998 yılında bankanız nezdinde hesap açtıran ve 23.10.2001 tarihinde vefat eden   …   vefat tarihi dikkate alındığında, bu tarih itibariyle vergi kimlik numarası kullanma ve bildirme zorunluluğunu, bankanızın ise adı geçenin vergi kimlik numarasını tespit etme yükümlülüğünü yerine getirmesinin mümkün olamayacağı açıktır.

Bu nedenle, müteveffanın bankanız nezdinde ki hesabında yer alan meblağın  varisi  … ya … ödenmesi sırasında varisin, ödemenin varisin vekiline yapılması durumunda ise vekalet veren kişi ( …   ve vekilin vergi kimlik numarasının tespit edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                     

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vergi Kimlik Numarası Aranılmaksızın Varis Adına Ödeme Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

08.04.2010

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-8-3

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Vergi Kimlik Numarası Aranılmaksızın Varis Adına Ödeme Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu