Yapılmakta Olan Yatırımların Enflasyon Düzeltmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yapılmakta Olan Yatırımların Enflasyon Düzeltmesi Hk. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.GEL.0.29/2968-298-160

KONU :

…………….. VALİLİĞİ

( Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne )

İLGİ: …………….. tarih ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan …… Otomotiv İç Döşeme Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait dilekçenin incelenmesinden, şirketin 01.04.2004 tarihinden itibaren özel hesap dönemine geçtiği ve 31.12.2004 tarihli bilançosunda yer alan bina ya da sabit kıymet hesabında görülen kıymetlerin 2002 yılında aktifleştirildiği ve aktifleştirilmeden önce yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlendiği belirtilerek, bu hesapların enflasyon düzeltmesinin nasıl yapılacağı ve yatırım harcamalarına mahsuben verilen avansların ödeme tarihinden mahsup tarihine kadar dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 9 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin 2.13. Yapılmakta Olan Yatırımlarda Enflasyon Düzeltmesi bölümünde, 31/12/2003 tarihli bilançoda yer alan (yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların yapıldığı) yatırımlara ilişkin tutarların düzeltilmesi; söz konusu yatırımlara ait geçmiş her ay sonu itibariyle kesinleşmiş harcama tutarlarının (reel olmayan finansman maliyeti var ise düşülmesi şartıyla) o ayın düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınması yoluyla bulunacak düzeltme katsayısı ile çarpılması ve bulunan bu tutarların toplanması suretiyle yapılacağı ifade edilmiştir.

Ancak, 31.12.2003 tarihli bilançoda yer almamakla birlikte yapılmakta olan yatırımlar hesabından ilgili olduğu hesaba aktarılarak aktifleştirilen yatırımlarda, düzeltmeye esas tarih olarak, aktifleştirme tarihinin değil yapılmakta olan yatırımların baz alınması gerekmektedir.

Bu düzeltme iki aşamada yapılacaktır. Her harcama, harcamanın gerçekleştiği ay sonu itibariyle (Bu düzeltme 9 No.lu Vergi Usul kanunu Sirkülerinin (2.13) bölümüne göre yapılacaktır.) aktifleştirme tarihine kadar düzeltilecek, sonra aktifleştirilen bedel kül halinde 31.12.2003 tarihine kadar düzeltilecektir.

Bu itibarla, söz konusu yazınızda Defterdarlığınızca verilen görüş Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                             Bakan a.

Özelge:Yapılmakta Olan Yatırımların Enflasyon Düzeltmesi Hk.

13.12.2004

B.07.0.GEL.0.29/2968-298-160

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yapılmakta Olan Yatırımların Enflasyon Düzeltmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu