Yol Boyu Fidan Dikimi İşinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olup Olmadığı Hususu İle Söz Konusu Fidan Dikimi İşi İle İlgili Olarak Hak Ediş Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Stopaj Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yol Boyu Fidan Dikimi İşinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olup Olmadığı Hususu İle Söz Konusu Fidan Dikimi İşi İle İlgili Olarak Hak Ediş Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Stopaj Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-498

01/10/2011

Konu

:

Yol boyu fidan dikimi işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hususu ile söz konusu fidan dikimi işi ile ilgili olarak hak ediş bedelleri üzerinden gelir vergisi stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğunuz sözleşmede, … Şefliği sınırları içerisinde yol boyu fidan dikimi ve bakımı hizmet alımı işi ile ilgili olarak 1. No.lu hak ediş bedelinden Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü saymanlığınca gelir vergisi stopaj kesintisi yapılıp ya da yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarım işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

            –  Faaliyet konusunun inşaat (dekapaj işleri dahil) ve onarma işi olması,

            –  İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayetetmesi,

            – İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması, şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

          5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında; aynı fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden avanslar da dahil olmak üzere istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden %3 oranında (2009/14592 sayılı B.K.K ile 03.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere) vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

          Diğer taraftan, 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde, yapı karada veya suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerinin içine alan sabit ve müteferrik tesislerdir şeklinde tanımlanmıştır.

          İnşaatı, genellikle demir, çimento vs. gibi iptidai maddelerden bir yapı veya bunların mütemmim cüzlerinin imali olarak tanımlamak mümkündür. Onarım ise bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yenileme faaliyetlerini ifade etmektedir.

            Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinin “Tanımlar” başlıklı bölümünde;

            ” Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı,taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekinde gönderilen Şirketiniz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan “… Şefliği Sınırları İçerisinde Yol Boyu Fidan Dikimi ve Bakımı Hizmet Alımı” işine ait sözleşmenin incelenmesinden; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 600 gün olduğu, işe başlama tarihinin Yüklenici ile İdari arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yer tesliminin yapılmış olduğu, ancak yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış sayılarak işe başlanılacağının belirtildiği anlaşılmakla birlikte birden fazla yıla sirayet eden söz konusu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  4 üncü maddesinde tanımı yapılan inşaat işlerine ait olarak yapılacak çevre düzenlemesi şeklinde olmadığı anlaşılmaktadır.

          Bu hüküm ve açıklamalara göre, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ile 23.03.2011 tarihinde imzalamış olduğunuz sözleşme ile yüklendiğiniz … Şefliği sınırları içerisinde yol boyu fidan dikimi ve bakım hizmeti işi, herhangi bir inşaat işiyle ilgili bulunmamak kaydıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42’inci maddesi kapsamında inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu işle ilgili olarak Şirketinize yapılacak ödemelerden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15/a maddesine göre vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yol Boyu Fidan Dikimi İşinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olup Olmadığı Hususu İle Söz Konusu Fidan Dikimi İşi İle İlgili Olarak Hak Ediş Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Stopaj Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

01.10.2011

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-498

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yol Boyu Fidan Dikimi İşinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olup Olmadığı Hususu İle Söz Konusu Fidan Dikimi İşi İle İlgili Olarak Hak Ediş Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Stopaj Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu