Yüzme Ve Tenis Kursu İşletmeciliğinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yüzme Ve Tenis Kursu İşletmeciliğinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-132

30/05/2011

Konu

:

Yüzme ve tenis kursu işletmeciliği faaliyetinde ökc kullanılıp kullanılmayacağı

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, bir otel bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu kiralamak suretiyle müşterilere ücret karşılığı yüzme ve tenis kursu verdiğiniz, bu faaliyetinizle ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde;

            Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010’dan itibaren 680, -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010’dan itibaren 680, -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

           Diğer taraftan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, aynı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.” denilmektedir.

            Buna göre, Maliye Bakanlığınca muhtelif tarihlerde yayımlanan 3100 sayılı Kanuna dair genel tebliğlerde, yüzme ve tenis kursu faaliyetiniz, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılan faaliyetler arasında sayılmadığından, bahse konu faaliyetinizle ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan satışlar veya hizmet ifalarınızı belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yüzme Ve Tenis Kursu İşletmeciliğinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.

30.05.2011

B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-132

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yüzme Ve Tenis Kursu İşletmeciliğinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu