Vergi Usul Kanunu 114. Maddede Yazılı Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Meydana Çıkarılan Vergi Hataları Düzeltilemez.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 26.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3014-344-561/21496
KONU : Düzelte zamanaşımı süresi hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İliniz … Vergi Dairesi mükelleflerinden ….. A.Ş.’nin Bakanlığımıza müracaatı üzerine alınan ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Yazılardan anlaşıldığına göre, ….. A.Ş. hakkında Gelirler Başkontrolörü ….. tarafındarı Düzenlenen ….. gün ve ….. sayılı Kaçakçılığa İştirak raporunda; …. A.Ş.’nin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden …. A.Ş.’nin Temmıız/1985 dönemirıe ilişkin olarak haksız Katma Değer Vergisi iadesi almasına iştirak ettiğinden, bu şirket tüzel kişiliği adına ihracatçı firma adına kesilecek ceza miktarı kadar iştirakten dolayı ceza kesilmesi sonucuna varılmıştır.

Aynı şekilde ….. A.Ş. hakkında Gelirler Başkontrolörü ….. tarafından düzenlenen ….. gün ve ….. sayılı Kaçakçılığa iştirak raporunda; ….. A.Ş.’nin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ….. A.Ş.’nin haksız Katma Değer Vergisi iadesi almasına iştirak ettiğinden, bu şirket tüzel kişiliği adına ihracatçı firma adına kesilecek ceza miktarı kadar iştirakten dolayı ceza kesilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sözü edilen raporlar uyarınca ilgili vergi dairesince …..A.Ş. adına, kaçakçılık cezaları kesilerek buna ilişkin ihbarnameler şirkete tebliğ edilmiş, ödeme emirleri ile takibe alınmış ve icra aşamasına gelmiştir.

Adı geçen şirket tarafından 28.11.1996 tarihinde vergi dairesine müracaat edilerek kesilerı cezalarla ilgili olarak düzeltme talebinde bıılıınulmuş, vergi dairesirıce de 4.12.1996 gün ve 12634 sayılı yazı ile bu talepleri reddedilmiştir.

Bilindiği gibi, düzeltme zamanaşımı Vergi Usul Kanununun 126. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, düzeltme zamanaşımı süresi; 114. maddede hüküm altına alınmış bulunan tarh zamanaşımı süresi gibi 5 yıl olarak belirlenmiştir .

Ayrıca, bu maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı hallerde bu sürenin 1 yıla kadar uzayacağı da hüküm altına alınmıştır.

Bir hüküm uyarınca, adı geçen mükellefin düzeltme talebine ilişkin olarak vergi dairesine başvurduğu tarihin dikkate alınması halinde bile düzeltme zamanaşımı söz konıısu olduğundan mükellefin Bakanlığımıza 10.12.1996 tarihli müracaatı üzerine bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve durumun müracaat sahibine de duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Vergi Usul Kanunu 114. Maddede Yazılı Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Meydana Çıkarılan Vergi Hataları Düzeltilemez.

26.05.1997

B.07.0.GEL.0.30/3014-344-561/21496

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Vergi Usul Kanunu 114. Maddede Yazılı Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Meydana Çıkarılan Vergi Hataları Düzeltilemez.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu