Altın Arama Ve İşletme Faaliyetlerinde Kdv İstisnası

Altın Arama Ve İşletme Faaliyetlerinde Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Altın Arama Ve İşletme Faaliyetlerinde Kdv İstisnası 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[13-2013/11]-621

12/06/2014

Konu

:

Altın Arama ve İşletme Faaliyetlerinde KDV istisna

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, KDV Kanunun 13/c maddesi kapsamında KDV den istisna tutulan altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik iade uygulamasında hangi tarihin dikkate alınacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -13/c maddesinde ise, altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

             hükme bağlanmıştır.

            Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara, mülga 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.2.), mülga 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.) ve mülga 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.) numaralı bölümlerinde (26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği) yer verilmiştir.

            Kanunun 13/c maddesinde düzenlenen istisna hükmü ve ilgili Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar çerçevesinde; maden arama ve işletme faaliyetlerini yürütenlere bu faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetler KDV den müstesna olup, bu faaliyetlerin dışındaki faaliyetlere yönelik olarak yapılan teslim ve hizmetler istisna uygulaması kapsamına girmemektedir.

Dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan işletme   ruhsatınıza (12/11/2012-12/11/2022) dayanarak yaptığınız başvuru sonucu adı geçen Bakanlığın 11/04/2013 tarihli yazısı ile 12/11/2022 tarihine kadar altın arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerinde bulunmanızın uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

Buna göre; altın arama ve işletme faaliyetlerinize yönelik yüklenilip indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi, söz konusu yazıyı aldığınız tarihten itibaren vereceğiniz ilk beyanname ile talep edilebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Altın Arama Ve İşletme Faaliyetlerinde Kdv İstisnası

12.06.2014

84974990-130[13-2013/11]-621

Top
Menu