Boccia Topu Ve Rampasının İthalinde Kdv İstisnası

Boccia Topu Ve Rampasının İthalinde Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130[17-2017/474]-142036

27.11.2017

Konu

:

Boccia topu ve rampasının ithalinde KDV istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; bedensel engelli sporcular tarafından kullanılan boccia topu ve rampasının ithalinin, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesi uyarınca KDV’den istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

17/4-s maddesinde; engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV’den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II.E.1.) “Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna” başlıklı bölümünde;

“Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; özelge talep formunuza ek Türkiye …….. Spor Federasyonunun yazısının incelenmesinden; olimpiyat oyunlarının “paralimpik oyunlar” adı altında yer alan bir spor dalı olan “Boccia” sporunun sadece bedensel engelliler, serebral palsi ve kas hastası sporcular tarafından icra edildiğinin, bu sporun icrasında kullanılan topların ve aparatların sadece bu sporu yapacak engelli bireylerin kullanabileceği esneklik ve yumuşaklıkta imal edildiğinin, yine bu sporda kullanılan rampaların da, ellerini kullanamayan BC3 kategorisi sporcuların topu ileri gönderebilmek amacıyla yardım aldıkları malzemelerden olduğunun ve bu rampaların sadece BC3 kategorisi sporcuların kullanımına izin verildiğinin belirtildiği anlaşıldığından, bedensel engelli sporcular tarafından kullanılan boccia topu ve rampasının teslim ve ithalinin, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Boccia Topu Ve Rampasının İthalinde Kdv İstisnası

27.11.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130[17-2017/474]-142036

Top
Menu