Enerji Üretim Tesislerinin Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

Enerji Üretim Tesislerinin Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Enerji Üretim Tesislerinin Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

97895701-175.01[4-2012/6-1.46.11478]-260

22/02/2013

Konu

:

Enerji üretim tesislerinin emlak vergisi hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, enerji üretim tesislerinin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/n maddesi kapsamında emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

           1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (n) fıkrasında, enerji nakil hatları ve direklerinin, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

           Söz konusu muafiyet hükmü; esas amacı enerjinin iletilmesi ve dağıtılması olan santral sahaları, kumanda binaları, trafo merkezleri, kesici kabinleri (kök), dağıtım merkezleri, indirici merkezler ve benzeri tesislerin 1319 sayılı Kanun uygulamasında “enerji nakil hatları ve direkleri” kapsamında değerlendirilmesi sonucu bunların emlak (bina) vergisinden muaf tutulmasına ilişkin olup enerjinin iletilmesi ve dağıtılması ile ilgisi olmayan münhasıran üretim faaliyeti ile ilgili bina ve tesisleri kapsamamaktadır.

            Bu itibarla, Belediyeniz yetki alanında elektrik nakil hatları ve direkleri kapsamında değerlendirilen bina ve tesislerin kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden muaf tutulması; enerjinin iletilmesi ve dağıtılması ile ilgisi olmayan münhasıran enerjinin üretimine ait bina ve tesislerin ise 1319 sayılı Kanunun 4/n maddesi kapsamında emlak (bina) vergisinden muaf tutulmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Enerji Üretim Tesislerinin Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

22.02.2013

97895701-175.01[4-2012/6-1.46.11478]-260

Top
Menu