Festival Organizasyonu Firmanın Sponsor Aracılığı İle Çekiliş İle Vermiş Olduğu Araba Ve Ev İçin Ödenen Kdv’nin İndirimi Hk.

Festival Organizasyonu Firmanın Sponsor Aracılığı İle Çekiliş İle Vermiş Olduğu Araba Ve Ev İçin Ödenen Kdv’nin İndirimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Festival Organizasyonu Firmanın Sponsor Aracılığı İle Çekiliş İle Vermiş Olduğu Araba Ve Ev İçin Ödenen Kdv'nin İndirimi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-14564

22/02/2016

Konu

:

Festival organizasyonu firmanın sponsor aracılığı ile çekiliş ile vermiş olduğu araba ve ev için ödenen KDV’nin indirimi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın festival organizasyonu ve etkinliği yaptığı, yapılan organizasyonlara çeşitli kurum ve kuruluşların sponsor oldukları, sponsorluk katkısı ile festival süresince yapılan alışverişler sonucunda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Yönetmeliğine göre alınan izinle alıcılara hediye verildiği, ana sponsorların BKM Bankalar Arası Kart Merkezi, Mercedes Benz A.Ş. ve Garanti Koza A.Ş. gibi firmaların olduğu, çekilişe konu ürünlerin fatura karşılığı alındığı, ürünler çekilişle alındığından aktife kaydedilmeden gider yazıldığı, söz konusu çekilişler neticesinde 1 adet ev ile 3 adet Mercedes marka araba verildiği, sponsorluk bedeli ve karşılığında alınan ürünlerin karşılıklı muhasebe kayıtları yapıldığı, aralarında bakiyenin kapatılabilmesi için aynı toplam bedellerde faturalar düzenlendiği, söz konusu Yönetmeliğe göre ürünlere ait KDV ve ÖTV bedellerinin şirketinize, veraset intikal vergisinin ve doğabilecek diğer resim ve harçların ise müşterilere ait olduğu, yine söz konusu Yönetmelik gereğince özellikle hediye olarak verilen araçların ruhsatlarının ikinci ele düşmemesi için talihli üzerine düzenlenmesi gerektiği, araçlara ilişkin faturaların Mercedes Benz A.Ş. tarafından firmanız adına düzenlendiği, karşılığında ise firmanızca sponsorluk bedeli veya reklam alanı kullanımı faturası düzenlediğiniz ve bu suretle bakiyenin kapatıldığı, ev için ise yine sponsor firma tarafından % 1 oranında KDV  içeren faturanın firmanıza kesildiği, firmanızca sponsorluk faturasında ise % 18 KDV uygulanmak suretiyle fatura düzenlenerek KDV ödendiği belirtilerek gerek araçlar için gerekse ev için sponsor firmalarca adınıza düzenlenen KDV lerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu, 2/1 inci maddesinde; teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, 3/a maddesinde;  vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin de teslim sayılacağı, 27 nci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecek emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, 30/b maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hükme bağlanmış, promosyon ürünleri numune ve eşantiyonların KDV karşısındaki durumuyla ilgili olarak mülga 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde gerekli açıklamalar yapılmış olup, 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde de bu uygulama devam etmektedir.

            Buna göre, firmanızın organizasyonunu üstlendiği festivalde sponsor firmalar tarafından tarafınıza teslimi gerçekleştirilerek çekiliş sonrası festivale katılan müşterilere hediye olarak verilen otomobil ve ev teslimlerinde, hem sponsor firmaların tarafınıza yapacağı teslimlerde hem de firmanızın festivale katılacak müşterilere yapacağı teslimlerde KDV hesaplanması gerekmekte olup, ev ve otomobiller için bu şekilde yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan firmanız tarafından ifa edilen sponsorluk hizmetine ilişkin bedel üzerinden de %18 oranında KDV hesaplanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Festival Organizasyonu Firmanın Sponsor Aracılığı İle Çekiliş İle Vermiş Olduğu Araba Ve Ev İçin Ödenen Kdv’nin İndirimi Hk.

22.02.2016

39044742-130-14564

Top
Menu