Hurda Naylon, Bobin, Kağıt Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk.

Hurda Naylon, Bobin, Kağıt Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hurda Naylon, Bobin, Kağıt Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-130[ 9-2013]-16

28/01/2013

Konu

:

Hurda naylon, bobin, kağıt teslimlerinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, imalat esnasında ortaya çıkan plastik atık ve hurdaların (hurda naylon, hurda bobin ve hurda kâğıt) Şirketinizce tesliminde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında işlem yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun;

9/1 inci maddesinde; mükelleflerin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,  

17/4-g maddesinde; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

18/1 inci maddesinde; vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu, şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulünün bulunmadığı,

18/3 üncü maddesinde ise, istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetinin talep tarihinden itibaren tesis olunacağı, bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacağı, mükelleflerin üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.3.3.) no.lu bölümü ile 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.3.3.) no.lu bölümünde “Hurda ve Atık Teslimi”nde tevkifat uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre,

Şirketinizce KDV Kanununun 18/1 inci maddesine istinaden vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak istisna uygulamasından vazgeçilmemiş olması halinde, üretim esnasında ortaya çıkan plastik atık ve hurdaların (hurda naylon, hurda bobin ve hurda kağıt) teslimi, Kanunun 17/4-g maddesine göre KDV den istisna tutulacaktır. KDV den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat olmayacağı tabiidir.

Ayrıca, bu istisnanın uygulanmasında istisna belgesine gerek bulunmadığından adınıza bir istisna belgesi düzenlenmesi de söz konusu değildir.

Öte yandan, istisnadan vazgeçilmiş olması halinde; 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.3.3.) numaralı bölümü uyarınca,  metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hurda Naylon, Bobin, Kağıt Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk.

28.01.2013

64597866-130[ 9-2013]-16

Top
Menu