İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

İhraç Kayıtlı Teslim Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

25410040-135[8-2014-1]-9

09/04/2014

Konu

:

İhraç Kayıtlı Teslim

 

 

İlgi      :… tarih ve  …  kayıt sayılı özelge  talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ihraç kayıtlı satın aldığınız malların ……. Gümrük Antreposuna …….. tarihinde girdiği, hava muhalefeti nedeniyle emtiaları yurt dışına götürecek geminin ….. tarihinde limana yanaştığı, gümrük çıkış beyannamelerinin ……. tarihinde kapandığı ve …. günlük gecikme nedeniyle teminatınızın çözülmediği, KDV Kanununun 12. maddesi gereği malların yetkili gümrük antreposuna konulmasının ihracat sayılması gerektiği belirtilerek ihracatın süresinde yapılıp yapılmadığı konusunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

I. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Bu malların ihracatının mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde ise en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır.

112 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle 1/1/2010 tarihinden itibaren, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen mükelleflerin ek süre taleplerinin ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Firmanız tarafından ek süre talebinde bulunulmamakla birlikte, ihracatın gerçekleşmesi için tanınan yasal süre geçtikten sonra (7 gün gecikmeyle), ancak; Kanunda mükelleflerin yararlanmasına imkan tanınan 15 günlük ek süre talep müddeti içinde fiili ihracat gerçekleştirilmiş olduğundan, ihraç kaydıyla satın aldığınız mallara ilişkin tahsil edilmeyen verginin tarh ve tahakkuk edilerek tecil edilmiş, vergi ziyaına sebebiyet verilmemiş olması ve mevzuata aykırı başkaca bir hususun bulunmaması halinde, tecil edilen KDV nin terkin edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNU YÖNÜNDEN

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 5 nci maddesinin, (1/b) fıkrasında ihracatın gerçekleşme koşulları arasında “Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun 8/2 nci maddesinde de “İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; ihraç kaydıyla teslim alınan mallar ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesine istinaden teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmediğinden bu madde kapsamında tecil edilen ÖTV’nin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

09.04.2014

25410040-135[8-2014-1]-9

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu