Gsm Operatörleri Vasıtası İle Derneğe Yapılacak Bağış Bedelleri Üzerinden Kdv Ve Özel İletişim Vergisi Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

Gsm Operatörleri Vasıtası İle Derneğe Yapılacak Bağış Bedelleri Üzerinden Kdv Ve Özel İletişim Vergisi Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17 madde-1204

08/08/2011

Konu

:

GSM operatörleri vasıtası ile derneğe yapılacak bağış bedelleri üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı

            İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunuzda, Derneğinize “Kas Hastalıklarına Bir Nefes De Sen Ver” kampanyası kapsamında GSM operatörleri vasıtası ile faturalı ve ön ödemeli hatlardan gönderilecek bir kısa mesaj (SMS) ile yapılacak bağış bedelleri üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna alınmış; 20 nci maddesinde ise verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

           Aynı Kanunun 24/c maddesi ile de, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

             Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde, her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin %25 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu verginin matrahının katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği ve bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükümleri yer almaktadır.

             Buna göre, GSM operatörlerinin abonelerinden söz konusu kampanya kapsamında tahsil ederek derneğinize aktaracağı bağış tutarları bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak alınmamaktadır. Bu nedenle, GSM operatörlerinin düzenleyeceği faturalarda bu tutarlar ayrıca gösterilmek kaydıyla özel iletişim vergisine ve katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

             Söz konusu kampanya kapsamında gönderilen kısa mesajlar (SMS) için GSM operatörlerinin haberleşme ücreti olarak alacağı tutarlar üzerinden ise özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi hesaplanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gsm Operatörleri Vasıtası İle Derneğe Yapılacak Bağış Bedelleri Üzerinden Kdv Ve Özel İletişim Vergisi Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17 madde-1204

Top
Menu