Kdv Kanununun Geç.34.mad. Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisnası

Kdv Kanununun Geç.34.mad. Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[Geç.34-2015-1]-953

18/09/2015

Konu

:

KDV Kanununun Geç.34.Mad. Kapsamındaki Teslim ve   Hizmetlerde KDV istisnası

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 26/06/2014 tarihinde … ile mal ve hizmet tedariki sözleşmesi imzalandığı, şirketinizin yüklenici olarak sözleşme kapsamında boru hattının geçtiği güzergahlara yakın yerlerde ve arka bölgelerde idari ofisler ve kamplar yaptığı, bu idari ofislerde kullanılacak mobilya, mefruşat, bilgisayar ile her türlü büro malzemesi ve gerekli olacak diğer tüm demirbaşları da tedarik ederek teslim ettiği belirtilerek şirketinizce … şirketine yapılan bu teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

         

              3065 sayılı KDV Kanununun;

            – Geçici 34 üncü maddesinde,  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

          

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine (II/E-6) bölümü eklenmiştir.

          

            Tebliğin “İstisnanın Kapsamı” (II/E-6.1) alt başlıklı bölümünde;

           

            “… Söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için;

           

            -Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği 7/4/2015 tarihinden önce usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş bir milletlerarası andlaşma olması,

            -Bu andlaşmanın 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunması,

            -Milletlerarası andlaşmada inşa ve modernize edilecek transit petrol boru hatlarının KDV’den istisna edildiğine dair hüküm bulunması

            gerekmektedir.

            Bu şartlar dahilindeki transit petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere, inşa ve modernizasyona ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 1/1/2014 tarihinden itibaren KDV’den istisnadır.

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, transit petrol boru hattı projesinin bu istisna kapsamında olduğuna ilişkin bir belge verir. Bu istisnadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahipleri yararlanabilir.

            İstisna kapsamındaki projelerin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılacak teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması gerekir.

            Bu nedenle, belge sahiplerinin idari faaliyetleri ile idari bina, tesis ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarına istisna uygulanmaz. Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz.

            Yapılan işin bütünü içerisinde istisna kapsamında olmayan mal ve hizmetlerin bulunması halinde bunlar ayrıca fatura edilir ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanır.

           

            İnşa ve modernizasyon işlerinde doğrudan kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bu işlerde kullanılan boru, yedek parça, sarf malzemesi ve benzeri mal alımları ile inşa ve modernizasyonla ilgili yapım işleri, bu işlerde kullanılan malların taşınmasına yönelik nakliye hizmeti ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir.

            3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesinde düzenlenen istisnanın uygulaması bu Tebliğin (II/B-3.2.2), beyanı (II/B-3.3), iadesi (II/B-3.4) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülür”.

           açıklamalarına yer verilmiştir,

            Buna göre, şirketinizce … ne idari faaliyetleri ile ilgili olarak idari ofis ve kamp sahalarının yapımına ilişkin proje ve mal ve hizmet tedariki ile idari ofislerde kullanılacak mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile bilgisayar ve büro malzemeleri tesliminin Kanunun Geçici 34 üncü maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Kanununun Geç.34.mad. Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisnası

18.09.2015

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[Geç.34-2015-1]-953

Top
Menu