Özelgede atık su arıtma hizmetinde ve kooperatif tarafından verilecek atık su artıma hizmetinde uygulanacak KDV oranı açıklanmıştır. Kısaca belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilecek atık su arıtma hizmetinde KDV oranı %8 oranında uygulanmalıdır.

Özelgede atık su arıtma hizmetinde ve kooperatif tarafından verilecek atık su artıma hizmetinde uygulanacak KDV oranı açıklanmıştır. Kısaca belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilecek atık su arıtma hizmetinde KDV oranı %8 oranında uygulanmalıdır. Ancak belediyeler ve diğer kamu ve özel tüzel ve gerçek kişilerinin iştirakiyle oluşan kooperatiflerin atık su tesliminde %18 oranında KDV oranı belirlenmesi gerekmektedir. Son olarak Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.02.2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve içme suyunun KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Buna karşın atık arıtma hizmetine ilişkin bir oran değişikliği yaşanmamıştır.  Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.3-196

18/04/2012

Konu: Atık su arıtma hizmetinde uygulanacak KDV oranı konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, endüstriyel ve evsel atık su arıtma hizmeti faaliyetinde bulunan kooperatifinizin, muhtelif sanayi bölgelerinde bulunan sanayiciler tarafından özel idare ve bölge belediyelerinin iştirakiyle kurulduğu, belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su arıtma hizmetlerinde %8 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmasına rağmen, kooperatifinizce aynı hizmete %18 oranında KDV uygulandığı belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile KDV oranları, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/27 inci sırasında, “Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.” hükmü yer almaktadır.  Ancak belediye veya belediyenin iktisadi işletmesi mahiyetinde sayılmayan kooperatifiniz tarafından ifa edilen atık su arıtma hizmetlerinin, kararnamenin ilgili kapsamda değerlendirilmesi mümkün olmayıp, %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Atık su arıtma hizmetinde uygulanacak KDV oranı açıklığa kavuşturulmuştur.

18.04.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.3-196

atıksu arıtma hizmetinde ve kooperatif tarafından verilecek atık su artıma hizmetinde uygulanacak KDV oranı

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu