Maden Devlet Hakkı Ödemelerinde Kdv Uygulaması

Maden Devlet Hakkı Ödemelerinde Kdv Uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[1-2016/20-1329]-58232

10.08.2018

Konu

:

Maden Devlet hakkı ödemelerinde KDV uygulaması

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; Firmanızın maden işletmeciliği faaliyeti ile iştigal ettiği, maden sahanızın Devlet ormanlarına rastlaması halinde … Müdürlüğüne yapılan ödemeler üzerinden katma değer vergisi (KDV) ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

-17/4-p maddesinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

“Hazine” kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.

3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde;

“Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınır.

Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve … Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, fazla alınan Devlet hakkı, … Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek teslim edilmesinden sonra, talep edilmesi halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.

Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre fon bedelleri hariç diğer bedeller alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden birinci fıkrada öngörülen % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı ruhsat sahası içerisinde … Bakanlığınca izin verilen sahanın beş hektarı geçmemesi halinde Devlet hakkı ve ağaçlandırma bedeli, beş hektarı geçmesi halinde beş hektardan fazla olan alan için fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre bedel alınır.

Ruhsat sahibi tarafından yatırılan Devlet hakkının % 25’i il özel idare payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresine, % 25’i ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına, % 50’si de Hazine hesabına yatırılır.”

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesi ve bu maddenin uygulanması hakkındaki Orman Kanununun 16 ncı Maddesi Uygulama Yönetmeliğinde verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemler düzenlenmektedir.

Orman Kanununun 16 ncı maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin Tanım ve Kısaltmalar başlığı altındaki 3 üncü maddesinin (j) fıkrasında “Ek Devlet Hakkı” tanımının yapıldığı, yine yönetmeliğin Alınacak Bedeller ve Ek Devlet Hakkı Başlığı altındaki 8/1 inci maddesinde ise arazi izin bedeli alınacağı, aynı maddenin 2 inci fıkrasında verilen iznin toplamının 5 hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmayacağı Ek Devlet Hakkı alınacağı belirtilmektedir.

Arazi izin bedeli, … İdaresince madenciye gerek izin verme, gerek iznin devamı, gerekse faaliyetin sonlanmasına müteakip sahanın Orman İdaresine geri teslimi sırasında (koordinatların araziye aplikasyonu, sahadaki ağaçların kesilip temizlenmesi, madencinin çalışmasının aylık , 6 aylık ve yıllık olarak denetlenmesi, uygun çalışmayanlar hakkındaki adli işlemler, bedellerin tahsilatı v.b…) verilen hizmetlerin karşılığı olduğu gibi ayrıca sahanın madencide kaldığı sürede ormanlık alanın gelirinden yoksun kalma karşılığında alınan bir bedeldir.

Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer almayan … Müdürlüğünün sorumluluk alanında kalan sahalarda madencilik faaliyeti için tahsil edilen arazi izin bedelleri ile 5 hektarı geçmeyen alanlar için arazi izin bedeli yerine tahsil edilen “Ek Devlet Hakkı” bedelleri KDV Kanununun 1/3-f maddesi gereğince genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereği rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Maden Devlet Hakkı Ödemelerinde Kdv Uygulaması

10.08.2018

B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[1-2016/20-1329]-58232

Top
Menu