Malzemesiz Olarak Verilen Temizlik Hizmetinde Kdv Tevkifatı

Malzemesiz Olarak Verilen Temizlik Hizmetinde Kdv Tevkifatı
 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

25410040-29

23/08/2013

Konu

:

Malzemesiz olarak verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Eğitim ve Araştırma Hastanesi 24 ay süreli malzemesiz genel temizlik hizmeti için hastane bünyesinde şirketinize bağlı olarak 5 ekip sorumlusu, 295 temizlik personeli çalıştığı, teknik şartnameye göre personellerin sevk ve idaresinin şirketinize ait olduğu belirtilerek, hakediş bedelleri üzerinden uygulanması gereken KDV tevkifat oranı konusunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde; Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10)oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş olup, “3.2.5.2 Kapsam” başlıklı bölümünde ise; “Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde;

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 63 Seri No.lu KDV Sirkülerinin ” 2.2.2.10 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri” başlıklı bölümünde; malzemesiz temizlik hizmetlerinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması kaydıyla ilgili bölüm kapsamında değerlendirilerek (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığı, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınarak tespit edilecektir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; …Eğitim ve Araştırma Hastanesine vermiş olduğunuz malzemesiz temizlik hizmetinin; 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması durumunda (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Ancak, gerek özelge talep formunda ve gerekse sözleşmede söz konusu hizmete ilişkin sevk ve idarenin Şirketinizde olduğu belirtildiğinden, bu hizmetin işgücü temin hizmeti kapsamında değil, temizlik hizmeti kapsamında değerlendirilerek hak ediş bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin (7/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Malzemesiz Olarak Verilen Temizlik Hizmetinde Kdv Tevkifatı

23.08.2013

25410040-29

Son Yorumlananlar
Top
Menu