Özel Okullar Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv İstisnası Hk.

Özel Okullar Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.17-2597

05/12/2014

Konu

:

Özel okullar tarafından bedelsiz olarak verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV istisnası.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, eğitim ve öğretim kurumunuzda burslu olarak okuyan öğrencilere ilişkin KDV istisnası uygulamasına yönelik ilgili mevzuat hükümleri açısından ve istisnanın uygulanması açısından tereddüt hasıl olduğu belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F) başlıklı “F. Sosyal Ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı bölümünün “2.2. Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna” alt başlığında;

            “3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde;

            -8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin (% 10)’unu,

            -24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin (% 10)’unu,

            – Üniversite ve yüksekokullarda ise (% 50)’sini,

            geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Uygulamada bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ile yurt hizmetleri, kısmi burs ve tam burs uygulanması suretiyle yapılabilmektedir.

            Kısmi burs uygulanan eğitim öğretim hizmetleri ile yurt hizmetlerinde, kısmi burs tutarı faturada ticari teamüllere uygun iskonto veya indirim olarak gösterilir ve kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır. Yüklenilen KDV ise genel esaslara göre indirim konusu yapılır.

            Yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde tam burs uygulanarak verilen hizmetler için ise KDV hesaplanmaz, yüklenilen KDV de Kanunun (30/a) maddesi uyarınca indirim konusu yapılamaz.” denilmektedir.

          Öte yandan, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler” başlıklı altıncı bölümünün  “Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı” başlıklı 57 nci maddesinde;

            ” (1) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir.

            (2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

            (3) Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyerlerden birinci fıkrada sayılanların dışındakileri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenci veya kursiyer okutabilir.

            (4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

            (5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.” ifadeleri yer almaktadır.

            Bu çerçevede, KDV istisnası uygulamasına ilişkin;

            KDV Kanunun (17/2-b) maddesi çerçevesinde,

            -8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin (% 10)’unun esas alınacağı tabiidir.

            Öte yandan, kısmi burs uygulanan eğitim öğretim hizmetlerinde, kısmi burs tutarı faturada ticari teamüllere uygun iskonto veya indirim olarak gösterilir ve kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır. Yüklenilen KDV ise genel esaslara göre indirim konusu yapılır. KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen sınırlar dahilinde tam burs uygulanarak verilen hizmetler için ise KDV hesaplanmaz, yüklenilen KDV de Kanunun (30/a) maddesi uyarınca indirim konusu yapılamaz

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Özel Okullar Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv İstisnası Hk.

05.12.2014

39044742-KDV.17-2597

Top
Menu