Sanayi Kliması Tesliminde Kdv Tevkifatı

Sanayi Kliması Tesliminde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sanayi Kliması Tesliminde Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-130-18338

18.04.2017

Konu

:

Sanayi kliması tesliminde KDV tevkifatı

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sanayi üretiminde kullanılmak üzere özel dizayn edilmiş klima santrali imalatı ve montajı alanında faaliyette bulunduğunuz ve genellikle iplik üretim sektörlerine sanayi kliması imal ettiğiniz, üretiminiz olan sanayi klimasının sadece klima sistemi olmadığı salon içerisinde oluşan (fabrika içerisinde) toz ve teleflerin döner filtrelerden geçirilerek temizlenmesi işlemi ile birlikte havanın havuzlardan geçirilerek rutubet kazanmasının sağlandığı, bu rutubetli ve temizlenmiş havanın salona yeniden gönderilerek gerekli rutubet ve sıcaklığın sağlanarak işletme içerisinde imalatın ve makinelerin daha verimli olmasını sağlayan komple bir sistem olduğu ve bu sistemin bir otomasyon tarafından idare edildiği, sanayi klima üretiminizin büyük çoğunluğunun müşterilerinize yatırım teşvik belgesi kapsamında teslim edildiği ve klima santrallerinizin yatırım teşvik belgelerinin makine teçhizat listesinde yer aldığı, şirketinizce üretilen sanayi klimalarından bir adetinin teslim ve montajını da BİST’de (Borsa İstanbul) işlem görmekte olan … Tic. ve San. A.Ş.’ye yaptığınız ve bu işlem dolayısıyla %18 oranında KDV’li fatura düzenlediğinizi belirterek, ısıtma-soğutma özelliğinden çok toz toplama ve nemlendirme özelliğine sahip olan klima sisteminin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.2) bölümünde belirtilen “binanın ısıtma-soğutma” sistemi olarak kabul edilip edilmeyeceği ve dolayısıyla tevkifata tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde,

            “Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı,vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

            …”

            hükmü yer almaktadır.

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin,

            – (I/C- 2.1.3.1) bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmının, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği, KDV mükelleflerinin (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) ve belirlenmiş alıcıların (KDV mükellefi olsun olmasın) KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabileceği,

            – (I/C-2.1.3.2.1) bölümünün (2.1.3.2.1.1) ayrımında , (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            – (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında, “Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler” in tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar belirlenmiş arasında yer aldığı, 

             – (I/C-2.1.3.2.1.2) bölümünde, bu bölüm kapsamına, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri, sayılan bu yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işlerin gireceği, bu işlerin, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulacağı,

             açıklanmıştır.

             

            Buna göre, Şirketinizce payları BİST’de işlem gören … Tic. ve San. A.Ş.’ye yapılan ısıtma-soğutma sistemi işinin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1) bölümü kapsamında değerlendirilerek bu işe ilişkin hesaplanan KDV nin 2/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sanayi Kliması Tesliminde Kdv Tevkifatı

18.04.2017

B.07.1.GİB.4.27.15.01-130-18338

Top
Menu