Üniversiteye Yapılacak Uçak Alımının Kdv Ve Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı.

Üniversiteye Yapılacak Uçak Alımının Kdv Ve Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversiteye Yapılacak Uçak Alımının Kdv Ve Ötv'ye Tabi Olup Olmadığı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

13649056-2012-ÖTV-ÖZE-01-43

18/06/2013

Konu

:

Üniversiteye yapılacak uçak alımının KDV ve ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Üniversiteniz Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Pilot Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 adet tek motorlu eğitim uçağı alımı ihalesi yaptığınız belirtilerek yurt dışından satın alınacak olan tek motorlu eğitim uçaklarının katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinden muaf olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1. Katma Değer Vergisi Yönünden

             KDV Kanununun 1/2 inci maddesine göre her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV ye tabi bulunmakta olup, ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir.

            Aynı Kanunun;

            13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin,

            16/1-a maddesinde de bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen malların ithalinin,

            KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             İstisna uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “2.İstisna Uygulanacak Mükellefler” başlıklı bölümünde; istisnanın uygulanabilmesi için teslim ve hizmetlerin, faaliyetleri sözü edilen araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılmasının şart olduğu, araçların özel mülk olarak iktisap edilmesi ve kullanılması halinde araçların teslimi ile tadil bakım ve onarım hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı, bir iktisadi işletme için iktisap edilmesi halinde ise mükellefin iştigal konusuna bağlı olarak aracın kullanım şekline bakılacağı, araç işletme yöneticisi ve personelin taşınması gibi amaçlarla kullanılıyor ise istisna uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, KDV Oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Bu açıklamalara göre, Üniversiteniz Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan tek motorlu eğitim uçakları, KDV mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde (bir başka deyişle kiralanma veya çeşitli şekillerde işletilmek amacı dışında) kullanılacağından istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listelerde yer almayan eğitim uçağının ithalinin genel oranda (% 18)  KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            2. Özel Tüketim Vergisi Yönünden

            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 1/b bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, 1/c bendinde ise kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinin 1/b bendine göre ilk iktisap deyimi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade etmektedir.

            Kurumunuz tarafından ithal edilecek tek motorlu eğitim uçaklarının Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 88.02 pozisyonundaki “Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]” olarak tarif edilen mal grubuna dahil olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tarife grubunda yer alan taşıtların %0,5 oranında özel tüketim vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, aynı Kanunun 10/1 inci maddesinde ise, ÖTV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre; Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan malların üniversiteler tarafından ilk iktisabının ÖTV’den istisna olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından, ithal edilen 88.02 tarife pozisyonundaki tek motorlu eğitim uçakları için gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ÖTV hesaplanması ve Kurumunuz tarafından gümrük idaresine ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversiteye Yapılacak Uçak Alımının Kdv Ve Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı.

18.06.2013

13649056-2012-ÖTV-ÖZE-01-43

Top
Menu