Sahil Güvenlik Ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına Boya Ve Boya Malzemelerinin Tesliminde İstisna Uygulaması Hk.

Sahil Güvenlik Ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına Boya Ve Boya Malzemelerinin Tesliminde İstisna Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sahil Güvenlik Ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına Boya Ve Boya Malzemelerinin Tesliminde İstisna Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13.25-39083-479

09/05/2011

Konu

:

Sahil Güvenlik ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına boya veboya malzemelerinin tesliminde istisna uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı yazınızda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden … San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından … Komutanlığına …tarih ve … no.lu fatura ile boya ve boya malzemesi tesliminde bulunulduğu belirtilerek, bu teslimin KDV Kanununun 13/f maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş istenilmektedir.

5228 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (f) bendi ile, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve Şubat/2009 dönemine kadar geçerli olan 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “1.4.3. İstisnanın Uygulanması” başlıklı bölümünde, satın alınacak mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediğinin Kanun hükmü ve Tebliğdeki açıklamalar çerçevesinde ilgili kuruluşlarca tespit edilerek istisna belgesinin düzenleneceği, istisnanın bu belgeye dayanılarak uygulanacağı açıklanmıştır.

İlgide kayıtlı yazınız eklerinin incelenmesinden; … Komutanlığınca … San. ve Tic. Ltd. Şti. ye yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca istisna belgesi düzenlendiği ve bu istisna belgesine dayanarak ilgili Şirket tarafından … Komutanlığına boya ve boya malzemesi tesliminde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, … San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından … Komutanlığına teslim edilen boya ve boya malzemesinin KDV Kanununun 13/f maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü Y.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sahil Güvenlik Ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına Boya Ve Boya Malzemelerinin Tesliminde İstisna Uygulaması Hk.

09.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13.25-39083-479

Top
Menu