Toptancı Halinde Şubesi Bulunan Şirketin Taze Meyve Ve Sebzeyi Fiilen Hale Sokmadan Çiftlikten Depoya Sevk Edip Sonrasında Satmasının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu.

Toptancı Halinde Şubesi Bulunan Şirketin Taze Meyve Ve Sebzeyi Fiilen Hale Sokmadan Çiftlikten Depoya Sevk Edip Sonrasında Satmasının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Toptancı Halinde Şubesi Bulunan Şirketin Taze Meyve Ve Sebzeyi Fiilen Hale Sokmadan Çiftlikten Depoya Sevk Edip Sonrasında Satmasının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV 28-2696

19/12/2014

Konu

:

Toptancı halinde şubesi bulunan şirketin taze meyve ve   sebzeyi fiilen hale sokmadan çiftlikten depoya sevk edip sonrasında   satmasının KDV Kanunu karşısındaki durumu.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bursa/İznik Hali’nde şubenizin bulunduğu belirtilerek:

            1- İznik hali şubenizin çiftliğinizden tedarik ettiği taze meyve ve sebzeyi İznik Hali adına fakat hale getirmeden doğrudan Türkiye genelindeki depolarınızdan sevk ederek gerçek usulde KDV mükelleflerine satması halinde uygulanacak KDV oranı,

            2- Şirketinizin İznik Hali şubesinden ayrı olarak ve toptancı halleri dışındaki kaynaklardan satın aldığı veya kendi çiftliğinde yetiştirdiği taze meyve ve sebzeyi İznik Haline getirmeden  Türkiye genelindeki depolardan gerçek usulde KDV mükelleflerine satması halinde uygulanacak KDV oranı

            hususlarında görüş istenildiği anlaşılmakta olup konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde, “Katma değer vergisi oranı vergiye tabi her bir işlem için % 10 dur. Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya, % 1 e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırası uyarınca ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamülleri hariç) teslimleri % 1, aynı Kararnameye ekli II sayılı listenin A/5 ve 6 sıralarına göre de taze sebze ve meyve teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B) ayrımının “2.3. Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler” başlıklı bölümünde;

            “2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırasına göre, ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri (% 1) oranında KDV’ye tabidir.

            Toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükellefler, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabilmektedir. 

            Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, hallerden temin ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde de Kararname hükümlerine göre işlem yapılır ve bu ünitelerden gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan teslimlerde (% 1), diğer teslimlerde ise (% 8) KDV oranı uygulanır.” denilmektedir.

            Bu çerçevede;

            -İznik hali şubenizin çiftliğinizden tedarik ettiği taze meyve ve sebzeyi İznik Hali üzerinden Hale getirmeden  doğrudan Türkiye genelindeki depolarınızdan sevk ederek gerçek usulde KDV mükelleflerine satması halinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

            -İznik Hali şubesinden ayrı olarak ve toptancı halleri dışındaki kaynaklardan satın aldığı veya kendi çiftliğinde yetiştirdiği taze meyve ve sebzeyi İznik Haline getirmeden Türkiye genelindeki depolarınızdan gerçek usulde KDV mükelleflerine satması halinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Toptancı Halinde Şubesi Bulunan Şirketin Taze Meyve Ve Sebzeyi Fiilen Hale Sokmadan Çiftlikten Depoya Sevk Edip Sonrasında Satmasının Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu.

19.12.2014

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2696

Top
Menu