Yurt Dışından Finansal Kiralama Yolu İle İthal Edilen Uçağın Kdv Oranı Hk.

Yurt Dışından Finansal Kiralama Yolu İle İthal Edilen Uçağın Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışından Finansal Kiralama Yolu İle İthal Edilen Uçağın Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[28-2013]-74

21/05/2013

Konu

:

Yurt dışından finansal kiralama yolu ile ithal edilen uçağın KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ortaklığınızca finansal kiralama yöntemi ile ithal edilen uçakların kira ödemelerinde uygulanacak KDV oranının tespiti için finansal kiralama işleminin bir teslim mi yoksa kiralama hizmeti mi olduğunun belirlenmesi ve KDV oranının tespiti hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiş, (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listeye 1/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008/13902 sayılı Kararname ile eklenen 15 inci sırada “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca  teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti” ifadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri  Kanununun 18 inci  maddesinde, finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın  zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşme olduğu, 23 üncü maddesinde de finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu; ancak taraflarca sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkına haiz olacağının kararlaştırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Finansal kiralama işlemlerinde satım akdinin en önemli unsuru olan “mülkiyetin nakli” söz konusu olmamakta, sadece kiracı bu malın belli bir süre zilyetliğini taşımaktadır. Dolayısıyla, kira akdi, kiralayanın kiracının ödediği veya ödeyeceği bir bedel mukabilinde bir malın veya hakkın kullanılmasını belli bir süre için kiracıya terk etmeyi taahhüt ve iltizam etmesi olarak tarif edilebileceğinden finansal kiralama işlemlerininde kiralama niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.

Buna göre,

– Ortaklığınızca yurt dışından finansal kiralama yoluyla  uçak kiralanması işlemi,  bir teslim değil hizmet  niteliğinde olduğundan Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

– Finansal kiralama yoluyla yurt dışından yapılan uçak kiralanması işleminde, yurt dışına ödenecek kira bedelleri üzerinden 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 15 inci sırası uyarınca % 1 oranında  KDV hesaplanacak ve bu vergi 2 No.lu KDV beyannamesi ile şirketiniz tarafından beyan edilerek ödenecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışından Finansal Kiralama Yolu İle İthal Edilen Uçağın Kdv Oranı Hk.

21.05.2013

64597866-130[28-2013]-74

Top
Menu