Arazinin Üzerindeki Zirai Ürünlerle Birlikte Kamulaştırmasında; Arazi Üzerindeki Ürünler İçin Yapılacak Ödemelerin, Elde Eden Çiftçinin Tevkifata Tabi Tutulması Gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GelirIer Genel MüdürIüğü

TARİH : 19.09.2000
SAYI : B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917
KONU : Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte
kamulaştırmasında; arazi üzerindeki ürünler için
yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçinin tevkifata tabi
tutulup tutulmayacağı hk.

………… VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : ………… tarih ve ………… sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İlgi yazınız eki, ….. Müdürlüğüne yazılan 04.08.2000 tarih ve ….. sayılı yazınızda, tarla niteliğindeki taşınmazların değerinin, üzerinde yetişen ürünlerin geliri esas alınarak hesaplandığı ve ortada çiftçilerden satın alınan herhangi bir zirai ürün olmadığı anlaşıldığından, gelir vergisi tevkifatı yapılmasından söz edilemeyeceği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinde, kimlerin vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları sayılmış, 11 numaralı bendinde de çiftçilerden satın alınan zirai ürünlerin alış bedeli üzerinden bu çiftçilerin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Sözkonusu tevkifat oranları Bakanlar Kurulu’nun 31.12.1993 gün ve 93/5148 sayılı kararı ile 01.01.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcı1ığı ürünleri için % 2, diğer zirai ürünler için ise % 4, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan hayvan ve hayvansal ürünlerde % 1, diğer zirai ürünlerde ise % 2 olarak belirlenmiştir.

Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırılmasında; arazi üzerindeki zirai ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçi açısından hasılat olarak değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince de tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bu çerçevede işlem tesis edilerek ilgiliye bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Arazinin Üzerindeki Zirai Ürünlerle Birlikte Kamulaştırmasında; Arazi Üzerindeki Ürünler İçin Yapılacak Ödemelerin, Elde Eden Çiftçinin Tevkifata Tabi Tutulması Gerekmektedir.

19.09.2000

B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Arazinin Üzerindeki Zirai Ürünlerle Birlikte Kamulaştırmasında; Arazi Üzerindeki Ürünler İçin Yapılacak Ödemelerin, Elde Eden Çiftçinin Tevkifata Tabi Tutulması Gerekmektedir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu