Bireysel Ve Sosyal Gruplara Yönelik Kişisel Gelişim Ve Eğitim Danışmanlığı Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbabının Defter Ve Belge Düzenlemesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bireysel Ve Sosyal Gruplara Yönelik Kişisel Gelişim Ve Eğitim Danışmanlığı Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbabının Defter Ve Belge Düzenlemesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8272-227

13/04/2011

Konu

:

Serbest meslek faaliyetinde bulunan mükellefin defter ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, … Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, bireysel ve sosyal gruplara yönelik kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinde bulunduğunuzdan bahisle, vergi kanunları çerçevesinde tutulması gereken defterler ile faaliyetinizin tabi olduğu katma değer vergisi oranı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

I-GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, özelge talep formunda belirtilen kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetini bir işverene bağlı olmaksızın, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa bağlı olarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız halinde, bu faaliyetten elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi ve serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinin işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak yürütülmesi halinde bu hizmet karşılığı elde edilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret geliri sayılacağından, söz konusu para ve ayınların Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak vergilendirilmesi icap etmektedir.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan KDV oranları ile ilgili 24/12/2007 tarih ve 13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1’inci maddesinde; (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, ekli listede yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için %18 oranında katma değer vergisi uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin; “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 15’inci sırasında; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Buna göre,”kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı” hizmetinin yukarıda açıklanan eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

III-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172’nci maddesi ile serbest meslek erbabına defter tutma mecburiyeti getirilmiş, 210’uncu maddesinde serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmış, 236’ıncı maddesinde ise ” Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkinher türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteride bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinin bir işverene bağlı olmaksızın, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa bağlı olarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, bu faaliyetten elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerektiğinden serbest meslek kazanç defteri tutmanız ve mesleki faaliyetinize ilişkin her türlü tahsilatınız için serbest meslek makbuzu düzenlemenizgerekmektedir.

Öte yandan, kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinin işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak yürütülmesi halinde bu hizmet karşılığı elde edilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret geliri sayılacağından tarafınızca herhangi bir defter tutulmasına veya belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bireysel Ve Sosyal Gruplara Yönelik Kişisel Gelişim Ve Eğitim Danışmanlığı Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbabının Defter Ve Belge Düzenlemesi Hk.

13.04.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8272-227

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bireysel Ve Sosyal Gruplara Yönelik Kişisel Gelişim Ve Eğitim Danışmanlığı Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbabının Defter Ve Belge Düzenlemesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu