Defterlerin Kapanış Tasdiki Ve Uzlaşma Komisyonuna Vekaletnamenin Aslı Veya Suretinin İbrazı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-883

05/07/2011

Konu

:

Defterlerin kapanış tasdiki ve uzlaşma komisyonuna vekaletnamenin aslı veya suretinin ibrazı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, envanter ve yevmiye defterlerine kapanış tasdiki yapılmasının zorunlu olup olmadığı ve uzlaşma komisyonuna vekaletnamelerin aslının mı yoksa suretinin mi ibraz edilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşüne müracaat edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesinde, yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defterinin kanunda yer alan esaslara göre tasdik ettirilmesinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 70 nci maddesinin son fıkrasında, “Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.” hükmü, envanter defterine ilişkin olarak 72 nci maddenin dördüncü fıkrasında ise, “…Noterin yapacağı muamele hakkında 70 inci maddenin son fıkrası tatbik olunur…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, defterlere kapanış tasdiki yaptırılması Türk Ticaret Kanununda yer alan bir zorunluluk olup, sadece yevmiye ve envanter defterleri için söz konusudur. Ancak, ticari defterlerin kapanış tasdikinin yapılmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 147 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Uygulamada Gözönünde Tutulacak Hususlar” başlıklı ikinci bölümünde, uzlaşma komisyonuna başvurma ve görüşmelere katılma konusunda mükellef adına hareket edecek kişilerin noterlerce düzenlenen ve vergi dairesince mükellef adına tarh edilen vergi veya muhatap adına kesilen ceza miktarları üzerinde uzlaşmaya yetkili oldukları şerhini taşıyan resmi vekâletnameye sahip olmasının yeterli bulunduğu açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, uzlaşma komisyonuna vekâletnamenin  aslı veya onaylı bir örneği ibraz edilebileceği gibi, ibraz edilen vekâletnamenin aslının görülüp fotokopisinin aslı gibidir şerhi koyularak dosyada muhafaza edilmesi  de mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Defterlerin Kapanış Tasdiki Ve Uzlaşma Komisyonuna Vekaletnamenin Aslı Veya Suretinin İbrazı Hk.

05.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-883

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Defterlerin Kapanış Tasdiki Ve Uzlaşma Komisyonuna Vekaletnamenin Aslı Veya Suretinin İbrazı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu