Enflasyon Düzeltmesinde Ortaya Çıkan Kar-zararın Kurumlar Vergisinde Kar Ve Zarar Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Enflasyon Düzeltmesinde Ortaya Çıkan Kar-zararın Kurumlar Vergisinde Kar Ve Zarar Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

51421814-31-MUK-2010-46-401

15/11/2011

Konu

:

ENFLASYON DÜZELTMESİNDE ORTAYA ÇIKAN KAR-ZARARIN KURUMLAR VERGİSİNDE KAR VE ZARAR OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2004 yılına ilişkin olarak uygulanan enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan zararın, kurumlar vergisi matrahının tespitinde zarar olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları ifade edilmiştir.

            328 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, mükelleflerin 31.12.2003 tarihli bilançolarını Vergi Usul Kanununa 5024 sayılı Kanunla eklenen geçici 25 inci madde hükümleri doğrultusunda ve daha sonraki dönemlere ait mali tablolarını ise Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesindeki hükümlere göre düzeltecekleri açıklanmıştır.

            Bahsi geçen Kanunun geçici 25 inci maddesinin (g) bendinde;

            “31.12.2003 tarihli bilançonun düzeltilmiş aktif toplamından düzeltilmiş sermaye, düzeltilmiş hisse senetleri ihraç primleri ve düzeltilmiş hisse senedi iptal kârları ile borç toplamının çıkarılması sonucu bulunan fark, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmez.

            Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.”

            hükmü bulunmaktadır.

            Diğer taraftan,  328 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

             “Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına kaydedilecektir.

            Enflasyon fark hesapları, parasal olmayan kıymetlerin düzeltme işlemi sonrası değeri ile düzeltme öncesi değeri arasındaki farklarının kaydedildiği tali hesaplardır ve enflasyon düzeltme hesabı ile karşılıklı olarak çalışırlar.

            Enflasyon düzeltme hesabı ise parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların kaydedildiği hesabı ifade eder. Parasal olmayan varlıkların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farklar bu hesabın alacağına, parasal olmayan kaynakların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının bakiyesi geçmiş yıl kar/zarar hesabına aktarılmak suretiyle hesap kapatılır.”

            açıklamasına yer verilmiştir.

            Öte yandan, mükerrer 298 inci madde uyarınca yapılacak düzeltme işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 338 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “3.5.Düzeltilmiş Cari Dönem Kar-Zararı” başlıklı bölümünde de;

            “Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle oluşan kar ya da zarar, Enflasyon Düzeltme hesabının bakiyesine göre bulunacaktır.  Enflasyon Düzeltme hesabının bakiyesi, Dönem Kar/Zararı hesabına devredilerek kapatılacak ve verilen bakiye türüne göre işletmenin dönem kar ya da zararı görülmüş olacaktır.”

            açıklaması yapılmıştır.

            Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, 31.12.2003 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan kar veya zararın kurumlar vergisi matrahıyla ilişkilendirilmemesi ancak oluşan geçmiş yıllar zararının öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesapları ile mahsup edilmesi; 31.12.2004 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan kar veya zararın ise 2004 takvim yılına ilişkin kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasına esas teşkil etmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Enflasyon Düzeltmesinde Ortaya Çıkan Kar-zararın Kurumlar Vergisinde Kar Ve Zarar Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.

15.11.2011

51421814-31-MUK-2010-46-401

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Enflasyon Düzeltmesinde Ortaya Çıkan Kar-zararın Kurumlar Vergisinde Kar Ve Zarar Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu