T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308

20/08/2010

Konu

:

Faktoring şirketlerine ödenen banka masrafı ve BSMV’nin Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği.

 

 

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, faktoring firmalarına devrettiğiniz alacaklarınıza karşılık bu firmalar tarafından düzenlenen faturalarda yer alan banka masrafı ve BSMV’nin Form Ba ile bildirilip bildirilemeyeceği hususunda özelge talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Konuya ilişkin yayımlanan 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yıllarda  bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.    

Anılan Tebliğ’in “1.2.Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün birinci bendinde; “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” denilmektedir.

Buna göre, şirketiniz tarafından factoring şirketlerine devrettiğiniz alacaklarınız karşılığında düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerde yer alan banka masrafının Form Ba ile bildirilmesi gerekmekte olup, BSMV’nin ise bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Faktoring Şirketlerine Ödenen Banka Masrafınin Ba Formunda Bildirilmesi, Bsmv’nin Ba Bildirim Formuna Dahil Edilmeyeceğiz Hk.

20.08.2010

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308

Son Yorumlananlar

Top
Menu