Geçmiş Yıllara İlişkin Eksik Tespit Edilen Gümrük Vergisi Ve Buna Bağlı Olarak Özel Tüketim Vergisi Farklarının Hangi Dönemde Gider Kaydedileceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-6-144

15/11/2011

Konu

:

Geçmiş yıllara ilişkin eksik tespit edilen gümrük vergisi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisi farklarının hangi dönemde gider kaydedileceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin satışları üzerinden imzalanan sözleşme gereği royalti bedeli ödediği belirtilerek, Gümrük Kanununun 27 nci maddesi uyarınca satış koşulu gereği satıcıya doğrudan veya dolaylı olarak ödenecek royalti bedelinin, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenmesi gerekmesine rağmen sehven gümrük kıymetine dahil edilmemesi nedeniyle, geçmiş dönemlere ilişkin  gümrük vergisi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisi farkı hesaplanarak Gümrük İdaresi nezdinde yapılan düzeltme işlemleri sonucunda  tahakkuk edip 2011 özel hesap döneminde ve takip eden dönemlerde ödenen gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi tutarlarının ilgili oldukları dönemin gideri olarak mı yoksa tahakkuk edip ödendiği hesap döneminin gideri olarak mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı,  safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı  bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, 6 numaralı bendinde, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların, safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği belirtilmiş olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

              Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesi ile emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği, 262 nci maddesinde ise maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

             Buna göre, Gümrük İdaresi nezdinde yapılan düzeltme işlemleri sonucunda geçmiş dönemlere ilişkin olarak, 2011 özel hesap dönemi ve takip eden dönemlerde ödenen gümrük vergisi farkı ile indiriminin mümkün olmaması halinde gümrük vergisi farkından kaynaklanan özel tüketim vergisinin kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınması mümkün olmayıp ithal edilen malın maliyetine dahil edilmesi gerekmektedir.

             Öte yandan, söz konusu gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi tutarları üzerinden ödenecek cezalar, gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica  ederim.  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Geçmiş Yıllara İlişkin Eksik Tespit Edilen Gümrük Vergisi Ve Buna Bağlı Olarak Özel Tüketim Vergisi Farklarının Hangi Dönemde Gider Kaydedileceği Hk.

15.11.2011

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-6-144

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Geçmiş Yıllara İlişkin Eksik Tespit Edilen Gümrük Vergisi Ve Buna Bağlı Olarak Özel Tüketim Vergisi Farklarının Hangi Dönemde Gider Kaydedileceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu