Hizmet Vakfına Ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Bağışın İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.21.15.01-KV-2012/32-3

18/02/2012

Konu

:

Hizmet Vakfına ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

            İlgi kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi bulunduğunuz, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi … ile inşaat işinden dolayı adi ortaklık şeklinde … Vergi Dairesi Müdürlüğünde  mükellefiyet tesis ettirdiğiniz, 2009-2011 takvim yılları arasında yapılan yıllara sari inşaat işinden dolayı,  2011 takvim yılına ait verilecek  kurumlar vergisi beyannamesinde, 2009 yılı içerisinde Diyarbakır Valiliğine bağlı Hizmet Vakfı ile Silvan Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğine yaptığınız bağışların, kurum kazancınızdan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında, kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla maddede yer alan indirimlerin yapılabileceği belirtilmiş olup anılan fıkranın (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine  kadar olan kısmının bu kapsamda indirilebileceği,  (ç) bendinde de, (c) bendinde sayılın kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

             Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu  maddede, bağış ve yardım yapılacak dernekler; kamuya yararlı derneklerle, vakıflar ise; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla kamuya yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar dışındaki dernek ve vakıflara ve yukarıda sayılan idareler dışındaki kurumlara  yapılan bağışların kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirimi mümkün değildir.

            Bu çerçevede, anılan vakfın Bakanlar Kurulunca  vergi muafiyeti tanınan bir vakıf olmaması   ve  Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yukarıda yer alan kuruluşlar arasında bulunmaması nedeniyle adi ortaklığınızca yapılan bağışın, şirketiniz kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki 2009 yılında yapılan bağışın 2011 yılı kazançlarından da indirimi söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hizmet Vakfına Ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Bağışın İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

18.02.2012

B.07.1.GİB.4.21.15.01-KV-2012/32-3

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hizmet Vakfına Ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Bağışın İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu