Merkez İşyeri İçin Alınan Vergi Levhasının Depo İşyerinde Kullanıp Kullanılmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Merkez İşyeri İçin Alınan Vergi Levhasının Depo İşyerinde Kullanıp Kullanılmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-888

08/07/2011

Konu

:

Vergi levhası

İlgi dilekçenizden; depo adresiniz itibariyle bağlı bulunulan belediyenin görev alanının değişmesi üzerine deponuzun başka bir belediyeye bağlandığı, bağlanılan yeni belediyeden çalışma ruhsatı almak için başvuruda bulunulduğunda vergi levhanızda merkez adresiniz ile birlikte depo adresinize ilişkin bilginin de bulunması gerektiğinin belirtildiği ancak buna ilişkin kanuni dayanaktan bahsedilmediği, söz konusu durum ve kanuni dayanakları hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle değişen 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, ” Gelir Vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar…” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, merkez işyerinin adresini ihtiva ederek merkez işyeri için tasdik ettirilen vergi levhasının baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin depolarda, deponun adresi yer almaksızın kullanılması yeterli olup, söz konusu depo için depo adresini ihtiva eden bir vergi levhası alınmasına ve bulundurulmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Merkez İşyeri İçin Alınan Vergi Levhasının Depo İşyerinde Kullanıp Kullanılmayacağı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-888

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Merkez İşyeri İçin Alınan Vergi Levhasının Depo İşyerinde Kullanıp Kullanılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu