Özel Matrah Şekline Tabi Teslimlerde Ba-bs Formlarında Beyan Edilecek Matrahın Tespiti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü (Usul Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-13

17/06/2010

Konu

:

Özel Matrah Şekline Tabi Teslimlerde Ba-Bs Formlarında Beyan Edilecek Matrahın Tespiti Hak.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, ana bayii olarak tütün mamulleri toptan ticareti yaptığınızı, özel matrah şekline tabi mal teslimleriniz bulunduğundan Bs Formunda tebliğ gereği KDV hariç (%18 KDV + özel matrah KDV) matrah beyan edildiği, Ba formu dolduran perakendeci bayilerin alışlarında KDV olmadığından özel matrah şekline tabi teslim yapılması sebebi ile formların düzenlenmesinde perakendeci bayilerin verilen Ba formları ile tarafınızdan verilen Bs formları arasında uyumsuzluk olduğu belirtilerek Ba-Bs formlarının ne şekilde verileceği hakkında bilgi istemektesiniz.

Vergi Usul Kanununun 362 Sıra No.lu Genel Tebliği ile bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yıllara ilişkin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarının bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiş olup, buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımlarının, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bir kişi veya kuruma katma değer vargisi hariç 5.000  TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirileceği açıklanmıştır.  

Yine aynı tebliğde söz konusu hadlerin uygulanmasında özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış ve satışlarında Katma Değer Vergisi dahil tutarların dikkate alınacağı belirlenmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde özel matrah şekline tabi alış ve satışların Katma Değer Vergisi dahil tutarlar dikkate alınmak suretiyle Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

  Bilgilerinize rica ederim.

          

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Özel Matrah Şekline Tabi Teslimlerde Ba-bs Formlarında Beyan Edilecek Matrahın Tespiti Hk.

17.06.2010

B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-13

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Özel Matrah Şekline Tabi Teslimlerde Ba-bs Formlarında Beyan Edilecek Matrahın Tespiti Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu