6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kullandırılan Kredilerde Bsmv Ve Kkdf Uygulamaları Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kullandırılan Kredilerde Bsmv Ve Kkdf Uygulamaları Hk.

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı :65771276-180[2016/1]-24                                                                   13.11.2017

Konu :6306 sayılı Kanun Kapsamında

Kullandırılan Kredilerde BSMV ve

KKDF uygulamaları

….

İlgi … tarih ve … kayıt sayılı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … da Şirketiniz adına kayıtlı arsanın üzerindeki yapının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilip tapu kütüğüne şerh edildiği ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak olan yapının inşasında kullanılmak üzere … Şubesinden kredi kullanacağınızdan bahisle söz konusu krediye banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ile kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

1-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Yönünden

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkanları ile yapmak ve edinmek isteyenlere de kredi verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “Dönüşüm gelirleri” başlıklı 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında “Bu Kanun kapsamında sağlanması öngörülen krediler ile dönüşüm faaliyetleri kapsamında yapılacak konutlara ilişkin, hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Bu işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü, 9 uncu fıkrasında ise “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 23/7/2014 tarihli ve 26931468/622 sayılı yazıda, “Yukarıda açıklanan Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere, Bakanlığımız ile protokol imzalamış bankalardan kullandırılacak kredilerde faiz desteği sağlanabileceği ve bu kapsamda kullanılacak banka kredilerinde kanunda geçen muafiyetlerden faydalanılmasının mümkün olacağı mütalaa olunmaktadır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında yer alan hak sahiplerince (malikler, kiracılar, işyeri bulunanlar) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış bankalardan kullanılacak krediler BSMV’den istisnadır. Bu itibarla, maliki bulunduğunuz arsanın üzerindeki riskli yapının yıkılıp yerine yeni yapı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış bankalardan kullanacağınız kredilere, 6306 sayılı Kanun kapsamında BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, kullandırılacak söz konusu kredilerin 6306 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına ilişkin tespitin ilgili banka tarafından yapılacağı tabiidir.

2-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Yönünden

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Öte yandan, 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kredilerin fon kesintisinden istisna tutulacağına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Buna göre, mülkiyeti şirketiniz adına kayıtlı olan arsanın üzerindeki riskli yapının yıkılıp yerine yeni yapı yapılması için kullanacağınız kredinin 6306 sayılı Kanun kapsamında KKDF’den istisna tutulması mümkün değildir.

Bununla birlikte, tüketici kredileri haricindeki diğer krediler için yürürlükteki KKDF kesintisi oranı, yazımız tarihi itibariyle % 0 (sıfır) olduğundan, Bakanlar Kurulunca farklı bir oran tespit edilmediği müddetçe, Şirketiniz tarafından yeni yapının inşası için kullanılacak krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kullandırılan Kredilerde Bsmv Ve Kkdf Uygulamaları Hk.

13.11.2017

65771276-180[2016/1]-24

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kullandırılan Kredilerde Bsmv Ve Kkdf Uygulamaları Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu