38.08. Gtip No.sunda Yer Alan İlaç Ruhsatlı Dezenfektanların Kdv Oranı Hk.

38.08. Gtip No.sunda Yer Alan İlaç Ruhsatlı Dezenfektanların Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1049

21/07/2011

Konu

:

38.08. GTİP No.sunda Yer Alan İlaç Ruhsatlı Dezenfektanların KDV oranı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile “OXYKOL, IODOSAN 30, EWABO ALDEKOL DES 01, EWABO ALDEKOL DES 03, EWABO ALDEKOL DES LB”  adlı ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2008/13902 sayılı Kararname ile (20/7/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) (II) sayılı listenin B)Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün değiştirilen  20 nci sırasında;

            “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimi %8 oranında KDV ye tabidir.

           Öte yandan, özelge talep formunuzda belirtilen “OXYKOL, IODOSAN 30, EWABO ALDEKOL DES 01, EWABO ALDEKOL DES 03, EWABO ALDEKOL DES LB” adlı dezenfektanların bu sıra kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden, söz konusu dezenfektanlara uygulanacak KDV oranlarının belirlenmesi amacıyla 9/12/2010 tarih ve 110368 sayılı yazımız ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından konuya ilişkin görüş istenilmiş, adı geçen Bakanlıktan alınan 23/12/2010 tarih ve 48726 sayılı yazıda, söz konusu ürünlerin, 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine tabi olduklarından Sağlık Bakanlığına devredildiği belirtilmiştir.

            Bu defa, 4/1/2011 tarih ve 203 sayılı yazımız ile Sağlık Bakanlığından bilgi istenilmiş, anılan Bakanlıktan alınan 3/2/2011 tarih ve 4501 sayılı yazıda; 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar olarak ruhsatlandırılan veteriner hijyen ürünlerinin Bakanlıklarına devredildiği; söz konusu ürünlerin  veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar olmayıp dezenfektan (biyosidal) ürün kapsamına girdiği bildirilmiştir.

            Buna göre, “OXYKOL, IODOSAN 30, EWABO ALDEKOL DES 01, EWABO ALDEKOL DES 03, EWABO ALDEKOL DES LB” adlı dezenfektanlar 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin 20 nci sırası kapsamında olmadığından ithal ve tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:38.08. Gtip No.sunda Yer Alan İlaç Ruhsatlı Dezenfektanların Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1049

Top
Menu