Dernek, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonun Kuruluş Amaçlarına Uygun Olarak Kullanılmak Üzere İktisap Ettiği Gayrimenkuller İçin Çevre Temizlik Vergisi Ödeneceği Tabidir.

Dernek, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonun Kuruluş Amaçlarına Uygun Olarak Kullanılmak Üzere İktisap Ettiği Gayrimenkuller İçin Çevre Temizlik Vergisi Ödeneceği Tabidir.
 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 04.07.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6601-504/13216
KONU : 507 sayılı Kanun kapsamına giren dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği gayrimenkuller için Ç.T.V. nin ödenip ödenmeyeceği hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İLGİ : 25.01.1999 gün ve B050MAH0740001/45053 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ….. Federasyonu Başkanlığının 24.12.1998 gün ve 1998/615 sayılı yazısında ve adıgeçen Federasyonun aynı konuda ve aynı tarihde Bakanlığımıza gönderdiği yazıda, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarları Kanunun 11 inci maddesinde yer alan muafiyetin, belediyelerce 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gerekçe gösterilerek uygulanmadığı belirtilerek, söz konusu Kanunda madde tadiline gidilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabiidir.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da, “Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf edenlerdir.” denilmektedir.

Ayrıca, anılan maddenin ikinci fıkrasında, çevre temizlik vergisinin kapsamına dahil edilmeyen binalar sayılmış olup, bunların arasında dernek, birlik, federasyon ve konfederasyon gibi kuruluşlara ait binalara yer verilmemiştir.

Ancak, 507 sayılı Kanunun vergi, resim ve harçlara ilişkin muafiyetleri düzenleyen Ek 11 inci maddesinde, “Dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile gelirleri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, 507 sayılı Kanun kapsamına giren dernek, birlik, federasyon ve konfe-derasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların, çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerekmektedir. Ancak, iktisap ettiği gayrimenkullerden kuruluş amaçları dışında kullandığı gayrimenkuller ile başkalarına ait gayrimenkullerin kiralanarak kullanılması halinde, kullanılan bu binalara ait çevre temizlik vergisinin ödeneceği tabiidir.

Belirtilen nedenle, 2464 sayılı Kanunun ilgili maddesinde değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim.

Özelge:Dernek, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonun Kuruluş Amaçlarına Uygun Olarak Kullanılmak Üzere İktisap Ettiği Gayrimenkuller İçin Çevre Temizlik Vergisi Ödeneceği Tabidir.

04.07.1999

B.07.0.GEL.0.66/6601-504/13216

Top
Menu