Hurda Kırıntılarının Eritilip Satışı Aşamasında Kdv İstisnası

Hurda Kırıntılarının Eritilip Satışı Aşamasında Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hurda Kırıntılarının Eritilip Satışı Aşamasında Kdv İstisnası 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

71387770-130[17-4/g-2014/260]-7

07/04/2014

Konu

:

Hurda kırıntılarının eritilip satışı aşamasında KDV istisna

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve konu hakkında … tarih ve … sayılı yazımıza cevaben alınan … tarihli yazınızın incelenmesinden, astrafor adlı malzemenin dış cephe yalıtım işinde kullanılması aşamasında oluşan hurda kırıntıların eritilmesi suretiyle elde edilen strafor takozların, Ps polistiren granül imalatı ile çerçeve ve tablo yapımında kullanılmak üzere tesliminde KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 

– 17/4-g maddesinde, metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,  tesliminin KDV den istisna olduğu,

– 9/1 inci maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulamakla sorumlu tutulanlar sayılmış, (3.3.3.2.)  bölümünde ise hurda kavramına yer verilmiştir.

Öte yandan, Tebliğin (3.3.4) bölümünde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin tesliminin KDV Kanununun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu ve bu ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, plastik bir malzeme olan astraforun, döküntü ve hurdalarının eritilmesi sonucunda oluşan ve Ps polistiren granül imalatı ile çerçeve ve tablo imalatında hammadde olarak kullanılan strafor takoz teslimleri genel oranda (% 18) KDV ye tabi olup, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Özelge:Hurda Kırıntılarının Eritilip Satışı Aşamasında Kdv İstisnası

07.04.2014

71387770-130[17-4/g-2014/260]-7

Top
Menu