İcra Müdürlüğünce Satışı Yapılacak Olan Çeltik Tesliminin, Alıcısının Bu İşin Ticaretini Yapan Gerçek Usulde Kdv Mükellefi Olması Halinde % 1, Mükellef Olmaması Ve Şahsi İhtiyaç İçin Alınması Halinde İse % 8 Oranında Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

İcra Müdürlüğünce Satışı Yapılacak Olan Çeltik Tesliminin, Alıcısının Bu İşin Ticaretini Yapan Gerçek Usulde Kdv Mükellefi Olması Halinde % 1, Mükellef Olmaması Ve Şahsi İhtiyaç İçin Alınması Halinde İse % 8 Oranında Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-29-100

03/06/2010

Konu

:

Çeltik tesliminde KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, çeltik mahsulünün katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin (3) numaralı paragrafında Kararname eki (1) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranının uygulanacağı, 4 numaralı bendinde de; perakende safhadaki teslimden maksadın teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu; ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı belirtilmiştir.

Kararnameye ekli;

– I sayılı listenin 3 üncü sırasında, “buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),”

– II sayılı listenin A/5 inci sırasında ise, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7 No.lu faslında yer alan mallar

sayılmaktadır.

Buna göre, İcra Müdürlüğünüzce satışı yapılacak olan çeltik teslimi, alıcısının bu işin ticaretini yapan gerçek usulde KDV mükellefi olması halinde % 1, mükellef olmaması ve şahsi ihtiyaç için alınması halinde ise % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İcra Müdürlüğünce Satışı Yapılacak Olan Çeltik Tesliminin, Alıcısının Bu İşin Ticaretini Yapan Gerçek Usulde Kdv Mükellefi Olması Halinde % 1, Mükellef Olmaması Ve Şahsi İhtiyaç İçin Alınması Halinde İse % 8 Oranında Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

03.06.2010

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-29-100

Top
Menu