İcra Müdürlüğünce Yabancı Bayraklı Yolcu Gemisinin İhale Yolu İle Satışı, Alıcının 48 Seri No. Lu Tebliğin (a-3) Bölümüne Dayanılarak Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Başvurmak Suretiyle Alacağı İstisna Belgesini İcra Dairesine İbraz Etmesi Halinde Katma Değe

İcra Müdürlüğünce Yabancı Bayraklı Yolcu Gemisinin İhale Yolu İle Satışı, Alıcının 48 Seri No. Lu Tebliğin (a-3) Bölümüne Dayanılarak Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Başvurmak Suretiyle Alacağı İstisna Belgesini İcra Dairesine İbraz Etmesi Halinde Katma Değe
 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   : B.07.1.GİB.0.01.55/5501-3046                                                    27.07.2007 / 67355

KONU:

……. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

İLGİ: 26.05.2007 gün ve B.07.1.GİB.4.61.15.1/621-38-2007/2216 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; 1. İcra Müdürlüğünce yabancı bayraklı ……adlı yolcu gemisinin ihale yolu ile satışının katma değer vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde müzayede mahallerinde yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 13/a maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, bu hükümle ilgili olarak da 48 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan müzayede mahallerinde yapılan satışlarda, satışa konu mala ve satıcıya ilişkin herhangi bir özel şart aranılmamakta ve Kanunun istisna hükümleri yapılan satışlarda genel esaslar dahilinde geçerli bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Trabzon Liman Başkanlığınca seferden men edilerek limanda bekletilen …… adlı yolcu gemisinin 1. İcra Müdürlüğünce ihale yolu ile …..’e satışı, alıcının 48 Seri No. lu Tebliğin (A-3) bölümüne dayanılarak bağlı olduğu vergi dairesine başvurmak suretiyle alacağı istisna belgesini icra dairesine ibraz etmesi halinde Kanunun 13/a maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                               Başkan a.

Özelge:İcra Müdürlüğünce Yabancı Bayraklı Yolcu Gemisinin İhale Yolu İle Satışı, Alıcının 48 Seri No. Lu Tebliğin (a-3) Bölümüne Dayanılarak Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Başvurmak Suretiyle Alacağı İstisna Belgesini İcra Dairesine İbraz Etmesi Halinde Katma Değe

27.07.2007

B.07.1.GİB.0.01.55/5501-3046-67355

Son Yorumlananlar
Top
Menu