Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-34]-198

10/02/2012

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Teknik Danışmanlık ve Proje” işinin yüklenicisi olan firmaya adı geçen işin bir bölümünü teşkil eden “Sulama Projesi Yapım İşi” ni alt taşeron olarak yaptığınız belirtilmiş olup, adı geçen iş danışmanlık işi olarak geçtiğinden yüklenici firmaya düzenlemeniz gereken faturadaki KDV’nin tevkifata tabi olup olmadığı hususunun bildirilmesi istenilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş bulunmaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “A/1” bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar, “A/2” bölümünde ise tevkifat kapsamına alınmış olan işlemlere yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin A/5-a bölümünde;

– Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere tevkifat uygulanacağı, ancak bu hizmetlerin, yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde bu Tebliğin “Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri” başlıklı A/5-f bölümü kapsamında değerlendirileceği,

– Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

Diğer taraftan; 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve diğer tebliğlerde yapım işi dışındaki hizmetlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde tevkifat uygulanacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Buna göre; DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Teknik Danışmanlık ve Proje” işinin, DSİ Genel Müdürlüğü ile asıl yüklenici arasında yapım işi ile birlikte ifa edilen bir danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilerek yapım işleri kapsamında tevkifata tabi tutulması halinde, alt yüklenici olarak asıl yüklenici firmaya ifa edeceğiniz yapım işlerine ait KDV üzerinden 1/6 oranında tevkifat uygulanacak; söz konusu işin DSİ Genel Müdürlüğü ile asıl yüklenici arasında “danışmanlık ve denetim hizmetleri” kapsamında değerlendirilerek 1/2 oranında tevkifata tabi tutulması halinde ise yüklenici firmaya alt taşeron olarak verdiğiniz “Sulama Projesi Yapım İşi”nde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

10.02.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-34]-198

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu